طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی مورد تایید سازمانها و بانکها

طرح توجیهی تولید چینی بهداشتی

موارد کاربرد :صنعتی

معرفی محصول

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ روزاﻧﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت در ﻣﻨﺰل ، ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ، ﻣﺴﺎﺟﺪ ، ﻣﺪارس ،

رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ ، ﻫﺘﻠﻬﺎ و … اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯾﮏ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﻮب را

ﻧﺪاﻧﯿﻢ.ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐـﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﯿﻨﯽ ﺑـﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ آﻧﻬﺎ را از ﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮی و ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد . ﻣﺤﺼـــﻮﻻت ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺗﻮاﻟﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻧﮕﯽ ، اﻧﻮاع روﺷﻮﯾﯽ وﭘﺎﯾﻪ ، ﺗﻮاﻟﺘﻬــﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ، زﯾﺮدوﺷــﯽ ﻫﺎ و اﻧﻮاع ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .

*ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ :

ﻣﯿﺰان ﺟﺬب آب ﻗﻄﻌﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ : ﺟﺬب آب ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ۰,۵ درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮای ﺗﻮاﻟﺖ ﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ و ﻓﺮﻧﮕﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﭼﻮن در ﺗﻤــﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﻀــﻮﻻت ﺑﻮده و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺟﺬب آب آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤﻊ آﻟﻮدﮔﯽ ، ﺑﻮی ﺑﺪ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺟﺬب آب و اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﺮک و ﺷﮑﺴﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮔﺮدد . ﯾﮑﯽ از آﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻦ روﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﺟﺬب آب ﻗﻄﻌﺎت ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد ﭼﮑﺎﻧﺪن ﯾﮏ ﻗﻄﺮه آب روی ﻗﺴﻤﺖ ﻟﻌﺎب ﻧﺨﻮرده ﺑﺪﻧﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮذ آب در ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺖ . ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی ﻧﻔﻮذ آب درون ﺑﺪﻧﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺟﺬب آب ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻮاﻟﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد …

موضوعات بررسی شده در طرح توجیهی تولید چینی بهداشتی:

 • -۱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۱ ﻧﺎم و ﻛﺪ آﻳﺴﻴﻚ
 • -۱-۲ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ گمرکی -۱-۵ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل تولید چینی بهداشتی
 • -۱-۶ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد
 • -۱-۷ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۸ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ
 • -۱-۹ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۱۰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺎدرات
 • -۲ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
 • -۱-۱ ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 • -۲-۲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﺳﺖ اﺟﺮا
 • -۲-۳ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ واردات تولید چینی بهداشتی
 • -۲-۴ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف
 • -۲-۵ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل
 • -۲-۶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺻﺎدرات
 • -۳ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﺸﻮر و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﻛﺸﻮرﻫﺎ
 • -۴ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد (ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺟﻤﺎﻟﻲ) در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۵ ﺑﺮآورد و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﻳﺎﻟﻲ و ارزی
 • -۶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ آﻧﻬﺎ از ﺧﺎرج ﻳﺎ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻗﻴﻤﺖ ارزی و رﻳﺎﻟﻲ آن و ..
 • -۷ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای تولید چینی بهداشتی
 • -۸ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﻐﺎل
 • -۹ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آب ، ﺑﺮق ،ﺳﻮﺧﺖ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ..
 • -۱۰ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
 • -۱۱ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و اراﺋﻪ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬﺎﺋﻲ در ﻣﻮرد اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ

 

دانلود طرح کارآفرینی تولید چینی بهداشتی مناسب برای

درس کارآفرینی در دانشگاه ها
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق کارآفرینی امید
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل :PDF &WORD

تعداد صفحات:۶۸صفحه

برای خرید بر روی دکمه خرید پایین کلیک کنید

10 هزار تومان – خرید
طرح توجیهی تولید چینی بهداشتی | 10000تومان
خرید با تمامی کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است. پس از کلیک بر روی دکمه خرید نام خود و یک آدرس ایمیل را وارد نمایید. توجه داشته باشید که فایل به این آدرس ایمیل ارسال میشود.اگر آدرس ایمیل ندارید این آدرس را وارد نماییدhafshin51@gmail.com به هر حال پس از خرید فایل لینک دانلود آن برای شما نمایش داده میشود. با وارد کردن ایمیل و کلیک بر روی دکمه خرید شما به درگاه پرداخت اینترنتی بانک سامان هدایت میشوید و با همه کارت های عضو شتاب میتوانید مبلغ خرید را واریز نمایید. توجه داشته باشید که درگاه پرداخت اینترنتی بانک سامان یکی از مطمئن ترین سیستم های پرداخت اینترنتی میباشد . ازخرید شما متشکریم
مشاهده راهنمای کامل خرید