no-img
طرح توجیهی

طرح توجیهی کارگاه تولید پارچه رو مبلی


طرح توجیهی
مطالب ویژه
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

طرح توجیهی کارگاه تولید پارچه رو مبلی
zip
25 فوریه, 2018

طرح توجیهی کارگاه تولید پارچه رو مبلی


طرح توجیهی کارگاه تولید پارچه رو مبلی

موارد کاربرد : تولید مبلمان

ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻭ ﻳﺎ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎﺭ ﻧﻤﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺑﻜﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﻳﻮﻳﺪ ﺭﻳﺤﺒﺎﻱ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ١٥٠ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ٢١٠ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻮﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﻛﺶ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ]١.[ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ١٥٠ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ منسوجات ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻜﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺗﺰﺋﻴﻨﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻜﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺭﻭ، ﺭﻭﻛﺶ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﻭﻛﺶ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ…..

 

موضوعات بررسی شده در طرح توجیهی کارگاه تولید پارچه رو مبلی :

 • -۱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۱ ﻧﺎم و ﻛﺪ آﻳﺴﻴﻚ
 • -۱-۲ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ گمرکی
 • -۱-۵ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۶ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد پارچه روکش مبل
 • -۱-۷ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۸ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ
 • -۱-۹ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۱۰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺎدرات
 • -۲ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
 • -۱-۱ ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 • -۲-۲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﺳﺖ اﺟﺮا
 • -۲-۳ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ واردات پارچه رومبلی
 • -۳ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﺸﻮر و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﻛﺸﻮرﻫﺎ
 • -۴ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد (ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺟﻤﺎﻟﻲ) در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۵ ﺑﺮآورد و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﻳﺎﻟﻲ و ارزی
 • -۶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ آﻧﻬﺎ از ﺧﺎرج ﻳﺎ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻗﻴﻤﺖ ارزی و رﻳﺎﻟﻲ آن و ..
 • -۷ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای طرح کارآفرینی احداث کارگاه تولید پارچه رو مبلی
 • -۸ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﻐﺎل
 • -۹ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آب ، ﺑﺮق ،ﺳﻮﺧﺖ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ..
 • -۱۰ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
 • -۱۱ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و اراﺋﻪ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬﺎﺋﻲ در ﻣﻮرد اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ

دانلود طرح توجیهی کارگاه تولید پارچه رو مبلی مناسب برای

درس کارآفرینی در دانشگاه ها
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق کارآفرینی امید
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل : WORD قابل ویرایش

تعداد صفحات: 56 صفحه

برای خرید بر روی دکمه خرید پایین کلیک کنید

10000 تومان – خرید


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.