طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی مورد تایید سازمانها و بانکها

طرح توجیهی تولید وسایل بازی و تفریحی پلاستیکی

طرح توجیهی تولید وسایل بازی و تفریحی پلاستیکی موارد استفاده و کاربرد محصول : وسابل بازی پلاستیکی در پارکها مانند الاکلنگ و تاب و سرسره معرفی محصول : وسایل بازی و تفریحی پلاستیکی در فضاهای عمومی از قبیل پارکها، مهد […]

5000 تومان خرید پستی
طرح کارآفرینی تولید رنگ دریایی

طرح کارآفرینی تولید رنگ های دریایی موارد استفاده و کاربرد محصول : ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻲ ﺳﻄﺢ اﺟﺴﺎم و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ آﻧﻬﺎ از ﺧﻮردﮔﻲ و زﻧﮓ زدﮔﻲ معرفی محصول : رﻧﮓ ﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻠﺰ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ […]

4000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید غذای میگو

طرح توجیهی تولید غذای میگو موارد استفاده و کاربرد محصول : خوراک آبزیان بویژه میگو معرفی محصول : ﻻزم اﺳﺖ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﻮﻧﻪ و ﺳﻦ آن ﺗﻬﻴﻪ ، ﺗﺮﻛﻴﺐ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﺮاي ﻣـﺼﺮف در اﺧﺘﻴﺎر […]

5500 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید قطعات فلزی شناورهای دریایی

طرح توجیهی تولید قطعات فلزی شناورهای دریایی موارد استفاده و کاربرد محصول : شناورهای دریایی (قایق و کشتی و …) معرفی محصول : در ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰي ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﺷﻨﺎورﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ دﻳﺪه […]

5500 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید روغن ماهی خوراکی

طرح توجیهی تولید و تصفیه روغن ماهی خوراکی موارد استفاده و کاربرد محصول : ذوب فلزات معرفی محصول : ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻋﻠﻤﻲ ، واژه روﻏﻦ ﺑﺮاي آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﺑﺎ آب ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻲ ﺷـﻮﻧﺪ […]

5000 تومان خرید پستی
طرح کارآفرینی تولید کوره ذوب القایی

طرح کارآفرینی تولید کوره ذوب القایی ثابت موارد استفاده و کاربرد محصول : ذوب فلزات معرفی محصول : زیر بنای صنایع سنگین هر کشور صنایع ذوب فلزات می باشد و زیر بنای صنایع ذوب صنایع کوره سازی است. لذا از […]

8000 تومان خرید پستی
طرح احداث سردخانه دو مداره

طرح توجیهی احداث سردخانه ۳۰۰۰ تنی دو مداره (زیر صفر و بالای صفر) موارد استفاده و کاربرد محصول : نگهداری و سورت و بسته بندی میوه و سبزیجات معرفی محصول : تاریخچه نگهداری مواد غذایی شاید به بیش از ۳۰۰۰ […]

6000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید کارتن پشت طوسی

طرح کارآفرینی تولید کارتن پشت طوسی موارد استفاده و کاربرد محصول : بسته بندی معرفی محصول : محصول مورد بررسی در این مطالعه کارتن پشت طوسی می باشد. این محصول یک نوع مقوای بازیافتی (خارجی) می باشد. برای این محصول […]

5500 تومان خرید پستی
طرح کسب و کار تولید تخته MDF

طرح کسب و کار تولید تخته MDF موارد استفاده و کاربرد محصول : تولید مصنوعات چوبی معرفی محصول : دنیایی که پیش رو داریم، گستره ایست براي ظهور خلاقیت ها و نوآوري هایی که جز با همت متخصصان و کارشناسان […]

4500 تومان خرید پستی
تولید ماست پروبیوتیک غنی شده

طرح توجیهی تولید ماست پروبیوتیک غنی شده موارد استفاده و کاربرد محصول : خوراکی معرفی محصول : محصول مورد بررسی در این مطالعه ماست پروبیوتیک می باشد. این محصول یک فرآورده لبنی جدید می باشد در واقع این محصول نوعی […]

5000 تومان خرید پستی