no-img
طرح توجیهی

طرح های توجیهی صنایع شیمیایی


طرح توجیهی
مطالب ویژه

مطالب

موضوع : طرح های توجیهی صنایع شیمیایی
طرح توجیهی تولید انواع قطعات پلی اورتان

طرح توجیهی تولید انواع قطعات پلی اورتان


طرح توجیهی تولید انواع قطعات پلی اورتان موارد کاربرد : کفی کفش ﭘﻠﻲﯾﻮرﺗﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻪاي از ﻣﻮاد ﭘﻠﯿﻤﺮي اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از واﮐﻨﺶ ﭘﻠﻲالﻫﺎ و اﯾﺰوﺳﯿﺎﻧﺎتﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﺻﻠﻲ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. اﻛﺘﺸﺎف اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻂ ﺑـــﺎﯾﺮ و ﳘﻜـــﺎران در آﳌـــﺎن در ﺳـــﺎل ١٩٣٧ از واﮐـــﻨﺶ دياﯾﺰو ﺳﯿﺎﻧﺎت آﻟﯿﻔﺎﺗ ﯿﮏ ﺑﺎ ﮔﻼﯾ ﻜﻮل ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻨ ﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻒ ﯾﻮرﺗﺎنﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﻠﻲﯾﻮرﺗﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / آوریل / 2018   بازدید : 1   نویسنده : admin
طرح توجیهی بازیافت ضایعات EVA

طرح توجیهی بازیافت ضایعات EVA


طرح توجیهی بازیافت ضایعات EVA موارد کاربرد : استفاده بعنوان پرکننده در کفپوش و محصولات دیگر ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮﭘﻠﯿﻤﺮ EVA  ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺴﺒﻨﺪهﻫﺎ، ﻗﺎﻟﺒﮕﲑي   دﻣ ﺸﻲ،ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ و ﺳﯿﻢ ﻫﺎ، ﺗﻮﻟ ﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ، ﻗﺎﻟﺒﮕﲑي ﻓﻮﻣﻲ، اﻛﺴــﱰوژﻧﻲ، ﻛﻮاﻛﺴــﱰوژﻧﻲ، ﻻﻣﯿﻨﯿﺸــﻦ، اﻧــﻮاع ﭘﻮﺷــﺶ، ﮔﺮﻣــﺎ ذوبﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﳘﭽﻨﲔ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺰرﯾﻘﻲ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ. از EVA ﳘﭽـﻨﲔ ﺑﻌﻨﻮان اﺻﻼح ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ و ﲠﺒﻮد دﻫﻨﺪه اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي و ﭼﻘﺮﻣﮕﻲ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲﺷـﻮد. ﳘﭽـﻨﲔ از EVA در ﺳـﺎﺧﺖ ﻟﻮازم ورزﺷﻲ ﻣﺜﻞ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / آگوست / 2017   بازدید : 0   نویسنده : admin
طرح توجیهی تولید چسب سنگ

طرح توجیهی تولید چسب سنگ


طرح توجیهی تولید چسب سنگ موارد کاربرد : ساختمان سازی ﭼﺴﺐ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺭﺍ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ: ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ، ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺮﻕ، ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﮔﺴﺘﺮﺩﺓ ﭼﺴﺐ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / جولای / 2017   بازدید : 0   نویسنده : admin
طرح توجیهی تولید چسب صحافی

طرح توجیهی تولید چسب صحافی


طرح توجیهی تولید چسب صحافی موارد کاربرد : صحافی ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﭼﺴﺐ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻭ ﺟﻠﺪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺘﺎﺏ ﻭ ﺩﻓﺘﺮﻫﺎ، ﭼﺴـﺒﺎﻧﺪﻥ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺎﻏﺬ ﻭ ﻣﻘﻮﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺼـﺮﻑ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ ﭼﺴـﺐ ﺁﺑﻨـﻮﺱ ﮐـﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺻـﺤﺎﻓﺎﻥ ﺟﻬـﺖ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭼﻮﺑﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺷﻴﺎﻱ ﮐﺎﻏﺬﻱ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺍﻣـﺮﻭﺯﻩ ﺑـﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﺦ، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / ژوئن / 2017   بازدید : 2   نویسنده : admin
طرح کارآفرینی تولید چسب درزگیر اکریلیک

طرح کارآفرینی تولید چسب درزگیر اکریلیک


طرح کارآفرینی تولید چسب درزگیر اکریلیک موارد کاربرد : صنعتی ﭼﺴﺐ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺭﺍ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ: ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ-ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻱ-ﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ-ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ-ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻈﺎﻣﻲ-ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ-ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ-ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺮﻕ- ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ-ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺰﺷﻜﻲ- ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ-ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻲ و ... ﺩﺭﺯﮔﻴﺮﻫﺎﻱ ﺁﻛﺮﻳﻠﻴﻜﻲ ﺩﺭ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺮﺍﻱ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژوئن / 2017   بازدید : 0   نویسنده : admin
طرح توجیهی تولید پودر سفید کننده

طرح توجیهی تولید پودر سفید کننده


طرح توجیهی تولید پودر سفید کننده موارد کاربرد :صنعتی.بهداشتی ۱-۲ - تعریف محصول پودر بلیچ (سفید کننده) یا کلراید آهک یک ماده جامد کریستالی سفید رنگ با وزن مخصوص ۲/۳۵ می باشد که در ۱۰۰C تجزیه شده و در الکل و آب حل می شود. انحلال آن در آب، محلول شفافی را تولید می نماید. این ماده به عنوان یک اکسید کننده عمل نموده و خاصیت رنگبری دارد. فرمول تقریبی این ماده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / مه / 2017   بازدید : 4   نویسنده : mehdi noori
طرح توجیهی لوله پلی اتیلن

طرح توجیهی لوله پلی اتیلن


طرح توجیهی تولیدلوله پلی اتیلن موارد کاربرد :صنایع شیمیای 1- تعریف محصول لوله های پلی اتیلن یکی از محصولات تولیدی و شناخته شده است که در سالهای اخیر به عنوان یکی از جایگزین های مناسب برای لوله های آزبستی و بتنی مطرح شده است . لوله های پلی اتیلن بر اساس استاند ارد 1248 ASTMD و برپایه د انسیته به سه گروه عمد ه تقسیم بندی می گردند . الف) - این گروه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / مه / 2017   بازدید : 0   نویسنده : mehdi noori
طرح توجیهی تولید کود کمپوست

طرح توجیهی تولید کود کمپوست


طرح توجیهی تولید کمپوست موارد کاربرد :صنایع شیمیای  1- تعریف محصول کمپوست شدن فرآیند پیوسته ای است که در آن مواد آلی توسط میکرو ارگانیسم ها شکسته می شود و به ماده پایداری تبدیل می شود که «هوموس یا کمپوست» نامیده می شود و در ضمن اثرات سوء نیز بر روی رشد گیاه و محیط زیست باقی نگذ ارد . 2- ویژگی ها و مشخصات فنی محصول کمپوست لازمه اصلی برای بهبود وضعیت خاک میباشد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / مه / 2017   بازدید : 0   نویسنده : mehdi noori
طرح توجیهی تولید قایق فایبر گلاس

طرح توجیهی تولید قایق فایبر گلاس


طرح توجیهی تولید قایق فایبر گلاس موارد کاربرد :صنعتی معرفی محصول قایق های فایبرگلاس در اند از ه های مختلف قابل تولید می باشند از قایق های کوچک تا شناور های بزرگ فایبرگلاس که برای مصارف گوناگون قابل استفاده می باشند . همچنین قایق ها برحسب این که د ارای چه متعلقاتی می باشند نیز دسته بندی می شوند مثلا بعضی از انواع آن دارای موتور، بعضی د ارای پارو و بعضی د ارای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / مه / 2017   بازدید : 0   نویسنده : mehdi noori
طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی خودرو

طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی خودرو


طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی خودرو موارد کاربرد :صنعتی معرفی محصول قطعات لاستیکی خودرو برحسب این که در معرض چه ماده ای و در چه شرایط دمایی ایفای نقش می کنند و از لاستیک های مختلف تولید می شوند ، از پی وی سی برای مصارف سبک و جایی که شرایط کاری خیلی سخت نباشد استفادهمی شود ، از SBR و NR در جا های که د ما خیلی بالا نباشدو شیلنگ در تماس با روغن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / مه / 2017   بازدید : 0   نویسنده : mehdi noori