no-img
طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی مورد تایید سازمانها و بانکها


طرح توجیهی
مطالب ویژه

مطالب

PDF
طرح توجیهی تولید بشكه فلزی
5000 تومان

طرح توجیهی تولید بشكه فلزی


طرح توجیهی تولید بشكه فلزی کاربرد محصول : بسته بندی و حمل و نقل مواد مایع و خمیری موضوعات بررسی شده در این طرح : مقدمه معرفی محصول ترکیب شیمیایی نام و کد محصول (آیسیک ۳) شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات بررسی و ارائه استاندارد ( ملی یا بین المللی ) استاندارد و ویژگی های ویژگیهای ظاهری ویژگیهای شیمیایی و میکروبیولوژی نحوه بسته بندی بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول قیمت محصول در ۵ سال گذشته توضیح موارد مصرف [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / ژانویه / 2014   بازدید : 4    نویسنده : admin
DOC
طرح توجیهی پرواربندی گوساله 150 راسی
4500 تومان

طرح توجیهی پرواربندی گوساله 150 راسی


طرح توجیهی پرواربندی گوساله 150 راسی موضوع طرح: پرواربندی گوساله نوع تولیدات و ظرفیت :گوشت قرمز تعداد شاغلین : هفده نفر معرفی محصول : ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ داﻣﻬﺎي اﻫﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ وي را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه وﻟﻴﻜﻦ ﻃﻌﻢ وﻣﺰه ﮔﻮﺷﺖ ﻛﻤﺎﻛﺎن اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺪون رﻗﻴﺐ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / ژانویه / 2014   بازدید : 5    نویسنده : admin
DOC
طرح توجیهی احداث باغ زیتون به مساحت 200 هکتار
4000 تومان

طرح توجیهی احداث باغ زیتون به مساحت 200 هکتار


طرح توجیهی احداث باغ زیتون به مساحت 200 هکتار موضوع طرح: احداث باغ زیتون نوع تولیدات و ظرفیت : زیتون تعداد شاغلین : 20 نفر معرفی محصول : ﻗﺒﻞ از ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ زﻳﺘﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺮ روي زﻣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد: ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري و آﻣﺎﻳﺶ زﻣﻴﻦ ﺗﺴﻄﻴﺢ و ﺗﻤﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻣﻴﻦ ﺷﺨﻢ ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎري و ﺣﻔﺮ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﺷﺖ و ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻟﻪ ﻛﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎل و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اول ﭘﺲ از ﻛﺎﺷﺖ ﭘﺎﻳﻴﺰ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / ژانویه / 2014   بازدید : 5    نویسنده : admin
DOC
طرح توجیهی احداث باغ پسته 200 هکتاری
4000 تومان

طرح توجیهی احداث باغ پسته 200 هکتاری


طرح توجیهی احداث باغ پسته 200 هکتاری موضوع طرح: احداث باغ پسته نوع تولیدات و ظرفیت :پسته تعداد شاغلین : 26 نفر معرفی محصول : ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ, ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻟﻴﻤﻮﻧﻲ ﺳﺒﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺷﻨﻲ - رﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اراﺿﻲ ﺳﺒﻚ ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ, زﻳﺎد ﺑﻮده وﻟﻲ در اراﺿﻲ رﺳﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد و ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﻲ دارﻧﺪ, ﻛﺎﺷﺖ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / ژانویه / 2014   بازدید : 4    نویسنده : admin
DOC
طرح توجیهی پروار بندی گوساله 100 راسی
4000 تومان

طرح توجیهی پروار بندی گوساله 100 راسی


طرح توجیهی پروار بندی گوساله 100 راسی نوع تولیدات و ظرفیت : گوشت قرمز تعداد شاغلین : 13 نفر معرفی محصول : اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ روﺷﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺘﺤـﺼﺎل ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻋﻢ از ﻛﺸﺎورزي و داﻣﺪاري ﻛﺎرآﻳﻲ ﺧﻮد را از دﺳـــﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ. از ﺳـــﻮي دﻳــﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺣﻴــﺎﺗﻲ اﻧﺴـــﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴـــﻦ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬــﺎي دوﻟﺖ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳــﻼﻣﻲ ﻣﺒﻨﻲ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / ژانویه / 2014   بازدید : 15    نویسنده : admin
DOC
طرح توجیهی احداث باغ زیتون (به مساحت 50 هکتار)
4000 تومان

طرح توجیهی احداث باغ زیتون (به مساحت 50 هکتار)


طرح توجیهی احداث باغ زیتون (به مساحت 50 هکتار) موضوع طرح: احداث باغ زیتون نوع تولیدات و ظرفیت :زیتون تعداد شاغلین : 9 نفر معرفی محصول : زﻳﺘﻮن ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي و ﺷﺒﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ. زﻳﺘﻮن در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ داراي زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺪل و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. زﻳﺘﻮن ﺑﻪ ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ دﻣﺎ در دوران رﺷﺪ ﮔﻴﺎه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / ژانویه / 2014   بازدید : 4    نویسنده : admin
DOC
طرح توجیهی احداث باغ پسته (100 هکتار)
4500 تومان

طرح توجیهی احداث باغ پسته (100 هکتار)


طرح توجیهی احداث باغ پسته (100 هکتار) موضوع طرح: احداث باغ پسته نوع تولیدات و ظرفیت :پسته تعداد شاغلین :14 معرفی محصول : درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ دو ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﮔﻠﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺟﺪا از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و روي دو درﺧﺖ ﻣﺠﺰا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﻠﻘﻴﺢ ﮔﻠﻬﺎي ﻣﺎده ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. رﻳﺸﻪ درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ ﻣﺤﻮري و ﻋﻤﻮدي اﺳﺖ و ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺶ از دو ﻣﺘﺮ در داﺧﻞ ﺧﺎك ﻓﺮو ﻣﻲ رود. ﻗﺪرت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / ژانویه / 2014   بازدید : 3    نویسنده : admin
DOC
طرح توجیهی بازيافت انواع مختلف آلياژ
4900 تومان

طرح توجیهی بازيافت انواع مختلف آلياژ


طرح توجیهی بازيافت انواع مختلف آلياژ کاربرد محصول : کارگاه های ریخته گری معرفی محصول: ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻤﺶ ﻓﻠـﺰات ﺣﺎﺻـﻞ از ﺑﺎزﯾﺎﻓـﺖ ﺿـﺎﯾﻌﺎت و ﺧﺮده ﻓﻠﺰ داراي ﮐﺪ آﯾﺴﯿﮏ 37101110 می ﺑﺎﺷﺪ . -1-2 ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻤﺶ ﺣﺎﺻـﻞ از ذوب ﻣﺠـﺪد آﻫـﻦ و ﻓـﻮﻻد ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . از اﯾﻨـﺮو ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘـﺮرات ﺻـﺎدرات و واردات وزارت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺷـﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓـﻪ 7204 ﺑـﺮاي اﯾـﻦ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / ژانویه / 2014   بازدید : 13    نویسنده : admin
DOC
طرح توجیهی تولید شناورهاي صيادي و تفریحی
5000 تومان

طرح توجیهی تولید شناورهاي صيادي و تفریحی


طرح توجیهی تولید شناورهاي صيادي و تفریحی کاربرد محصول : برای صید ماهی و برای مقاصد تفریحی معرفی محصول : ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﯿﺎدي ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮدرو درﯾﺎئی ﯾﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮردار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ . اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻂ روي آب ﺷﻨﺎور ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ موتورهای بنزینی ﮐﻪ روي ﺑﺪﻧﻪ ﺷﻨﺎور ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺣﺮﮐﺖ می نمایند . در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎئی ، وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑﻬﺘـﺮ دﯾـﺪه ﺷﺪه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / ژانویه / 2014   بازدید : 5    نویسنده : admin
DOC
طرح توجیهی تولید ادوات كشاورزي
6000 تومان

طرح توجیهی تولید ادوات كشاورزي


طرح توجیهی تولید ادوات كشاورزي مناسب برای ارائه به بانک ها و سازمانها برای دریافت وام معرفی محصول : دﻻﯾﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺷﺪن ﮐﺸﺎورزي را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺳـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﺳـﻄﺢ دﺳـﺘﻤﺰد، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﻟﯿـﺪي و ﺑﻬﺒـﻮد ﮐﯿﻔـﯽ ﻣﺤـﺼﻮل ﺧﻼﺻـﻪ ﻧﻤـﻮد. ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳـﯿﻮن ﯾﮑـﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﺑﺨـﺶ ﮐـﺸﺎورزي ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. در ﺑﯿﻦ ادوات ﮐﺸﺎورزي ﮐﻪ در راﺳﺘﺎي اﯾﻦ ﻫﺪف از آﻧﻬﺎ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / ژانویه / 2014   بازدید : 10    نویسنده : admin