no-img
طرح توجیهی

طرح های توجیهی صنایع الکتریکی و الکترونیکی


طرح توجیهی
مطالب ویژه

مطالب

موضوع : طرح های توجیهی صنایع الکتریکی و الکترونیکی
DOC
طرح توجیهی تولید اتوماتیک راهنما
10000 تومان

طرح توجیهی تولید اتوماتیک راهنما


طرح توجیهی تولید اتوماتیک راهنما مناسب برای اخذ وام و ارائه به ارگان ها و سازمان های اقتصادی کاربرد محصول : ابزار فرمان تغییر جریان در چراغ خودرو معرفی محصول: ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺭﺍﻫﻨﻤـﺎ ﺧـﻮﺩﺭﻭ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / مارس / 2014   بازدید : 1   نویسنده : admin
DOC
طرح توجیهی تولید آمپرمتر و ولتمتر
6000 تومان

طرح توجیهی تولید آمپرمتر و ولتمتر


طرح توجیهی تولید آمپرمتر و ولتمتر مناسب برای اخذ وام و ارائه به ارگان ها و سازمان های اقتصادی کاربرد محصول : اندازه گیری جریان و ولتاژ معرفی محصول : ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﻥ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﻭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / مارس / 2014   بازدید : 2   نویسنده : admin
DOC
طرح توجیهی تولید آسیاب و مخلوط کن برقی
10000 تومان

طرح توجیهی تولید آسیاب و مخلوط کن برقی


طرح توجیهی تولید آسیاب و مخلوط کن برقی مناسب برای اخذ وام و ارائه به ارگان ها و سازمان های اقتصادی کاربرد محصول : آسیاب کردن و پودر کردن مواد غذایی معرفی محصول : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷﻬﺮﻙ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻃـﺮﺡ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﻭ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﻦ ﺑﺮﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻳﻦ ﻣـﺪﻝ ﺍﺯ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / مارس / 2014   بازدید : 3   نویسنده : admin
DOC
طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی
6500 تومان

طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی


طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی کاربرد محصول : دندانپزشکی معرفی محصول : ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﮔﺰارش ((ﯾﻮﻧﯿﺖ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ))  ﺑﺎ ﮐﺪ آﯾﺴﯿﮏ 33111911 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﻮﻧﯿﺖ اﺑﺰارﻫﺎي ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داراي ﯾﮏ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﻮا، ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮﺗﻮر و ﺳﺮﻧﮓ ﺳﻪ ﮐﺎره اﺳﺖ. وﺳﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﺿﺎﻓﻪ، ﻗﻠﻢ ﺟﺮﻣﮕﯿﺮي اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ، ﻫﻨﺪﭘﯿﺲ اﻟﮑﺘﺮوﺳﺮﺟﺮي، ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري (Fiber-Optic) و ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﯿﻮر ﺟﻬﺖ ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن ﻣﻮاد رزﯾﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﯾﻮﻧﯿﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / فوریه / 2014   بازدید : 9   نویسنده : admin
DOC
طرح توجیهی مونتاژ آبمیوه‌ گیری
5500 تومان

طرح توجیهی مونتاژ آبمیوه‌ گیری


طرح توجیهی مونتاژ آبمیوه‌ گیری کاربرد محصول : تهیه انواع آبمیوه ها معرفی محصول : ﺁﺑﻤﻴﻮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺑﺮﻗﻲ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ آبمیوه ﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺁﺏ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻴﻮﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﺑﻤﻴﻮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺳﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ، ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺩﺳﺘﻲ ﺁﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / فوریه / 2014   بازدید : 6   نویسنده : admin
DOC
طرح توجیهی توليد آداپتور
4700 تومان

طرح توجیهی توليد آداپتور


طرح توجیهی توليد آداپتور کاربرد محصول : تبدیل و تامین انرژی برق جهت لوازم برقی که با ولتاژ های پایین کار میکنند. معرفی محصول : ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﺩﺭ ﻳـﻚ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ (ﺁﺩﺍﭘﺘﻮﺭ) ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻫﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﺒﺪﻝ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﺁﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / فوریه / 2014   بازدید : 5   نویسنده : admin
DOC
طرح توجيهي توليد ومونتاژ بردهاي الكترونيكي
4000 تومان

طرح توجيهي توليد ومونتاژ بردهاي الكترونيكي


طرح توجيهي توليد ومونتاژ بردهاي الكترونيكي موضوع طرح: مونتاژ بردهای الکترونیکی نوع تولیدات و ظرفیت :بردهای الکترونیکی باظرفیت 750000 برد در سال تعداد شاغلین :16 سرمایه گذاری کل طرح: 9750 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت :  8900 میلیون ریال سرمایه در گردش : 500میلیون ریال معرفی محصول : با پیشرفته شدن صنعت الکترونیک و باز شدن بازارهای جهانی به سوی محصولات این صنعت و ورود این صنعت به میدانهای جدیدی از قبیل لوازم خانگی ، ارتباطات ، خودرو [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / ژانویه / 2014   بازدید : 14   نویسنده : admin