طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی مورد تایید سازمانها و بانکها

طرح توجیهی تولید اتوماتیک راهنما

طرح توجیهی تولید اتوماتیک راهنما مناسب برای اخذ وام و ارائه به ارگان ها و سازمان های اقتصادی کاربرد محصول : ابزار فرمان تغییر جریان در چراغ خودرو معرفی محصول: ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ […]

10000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید آمپرمتر و ولتمتر

طرح توجیهی تولید آمپرمتر و ولتمتر مناسب برای اخذ وام و ارائه به ارگان ها و سازمان های اقتصادی کاربرد محصول : اندازه گیری جریان و ولتاژ معرفی محصول : ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ […]

6000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید آسیاب و مخلوط کن برقی

طرح توجیهی تولید آسیاب و مخلوط کن برقی مناسب برای اخذ وام و ارائه به ارگان ها و سازمان های اقتصادی کاربرد محصول : آسیاب کردن و پودر کردن مواد غذایی معرفی محصول : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ […]

10000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی

طرح توجیهی تولید یونیت دندانپزشکی کاربرد محصول : دندانپزشکی معرفی محصول : ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﮔﺰارش ((ﯾﻮﻧﯿﺖ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ))  ﺑﺎ ﮐﺪ آﯾﺴﯿﮏ ۳۳۱۱۱۹۱۱ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﻮﻧﯿﺖ اﺑﺰارﻫﺎي ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داراي ﯾﮏ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﻮا، […]

6500 تومان خرید پستی
طرح توجیهی مونتاژ آبمیوه‌ گیری

طرح توجیهی مونتاژ آبمیوه‌ گیری کاربرد محصول : تهیه انواع آبمیوه ها معرفی محصول : ﺁﺑﻤﻴﻮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺑﺮﻗﻲ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ آبمیوه ﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺁﺏ […]

5500 تومان خرید پستی
طرح توجیهی توليد آداپتور

طرح توجیهی توليد آداپتور کاربرد محصول : تبدیل و تامین انرژی برق جهت لوازم برقی که با ولتاژ های پایین کار میکنند. معرفی محصول : ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ […]

4700 تومان خرید پستی
طرح توجيهي توليد ومونتاژ بردهاي الكترونيكي

طرح توجيهي توليد ومونتاژ بردهاي الكترونيكي موضوع طرح: مونتاژ بردهای الکترونیکی نوع تولیدات و ظرفیت :بردهای الکترونیکی باظرفیت ۷۵۰۰۰۰ برد در سال تعداد شاغلین :۱۶ سرمایه گذاری کل طرح: ۹۷۵۰ میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت :  ۸۹۰۰ میلیون ریال سرمایه […]

4000 تومان خرید پستی