طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی مورد تایید سازمانها و بانکها

طرح توجیهی ریخته گري فولاد

طرح توجیهی بازيافت انواع مختلف آلياژ کاربرد محصول : کارگاه های ریخته گری معرفی محصول: ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻤﺶ ﻓﻠـﺰات ﺣﺎﺻـﻞ از ﺑﺎزﯾﺎﻓـﺖ ﺿـﺎﯾﻌﺎت و ﺧﺮده ﻓﻠﺰ داراي ﮐﺪ آﯾﺴﯿﮏ ۳۷۱۰۱۱۱۰ می ﺑﺎﺷﺪ . -۱-۲ […]

4900 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید شناورهاي صيادي و تفریحی

طرح توجیهی تولید شناورهاي صيادي و تفریحی کاربرد محصول : برای صید ماهی و برای مقاصد تفریحی معرفی محصول : ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﯿﺎدي ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮدرو درﯾﺎئی ﯾﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮردار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ . اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻂ روي آب ﺷﻨﺎور ﻣﺎﻧﺪه و […]

5000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید ادوات كشاورزي

طرح توجیهی تولید ادوات كشاورزي مناسب برای ارائه به بانک ها و سازمانها برای دریافت وام معرفی محصول : دﻻﯾﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺷﺪن ﮐﺸﺎورزي را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺳـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﺳـﻄﺢ دﺳـﺘﻤﺰد، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﻟﯿـﺪي و ﺑﻬﺒـﻮد […]

6000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی اجزاي سيستم فرمان

طرح توجیهی اجزاي سيستم فرمان مناسب برای ارائه به بانک ها و سازمانها برای دریافت وام کاربرد محصول : در سیستم فرمان دهی در انواع خودروها معرفی محصول : ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌـﺎت و اﺟـﺰاء ﻓﺮﻣـﺎن ﺧـﻮدرو میباشد […]

6500 تومان خرید پستی
طرح کسب و کار تولید اجزاي سيستم ترمز

طرح کسب و کار تولید اجزاي سيستم ترمز مناسب برای ارائه به بانک ها و سازمانها برای دریافت وام کاربرد محصول : مورد استفاده در انواع خودروها معرفی محصول : ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃـﺮح ﺣﺎﺿـﺮ، ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻗﻄﻌـﺎت و اﺟـﺰاء ﺗﺮﻣـﺰ ﺧـﻮدرو […]

5000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی ریخته گري فولاد

طرح توجیهی ریخته گري فولاد مناسب برای ارائه به بانک ها و سازمانها برای دریافت وام کاربرد محصول : تولید نورد و مقاطع ساختمانی مانند میلگرد و نبشی و تسمه و سپری و ناودانی و …. معرفی محصول : ﺑﺮاي […]

5500 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید ترموس و يخدان

طرح توجیهی تولید ترموس و يخدان کاربرد محصول : نگه داری و حمل و نقل مواد غذایی مواد اولیه مصرفی : پلی اتیلن و پلی استایرن معرفی محصول : ترموس (thermos) که معنی فارسی آن قمقمه است. محفظه یا ظرف […]

6000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید پيچ‌هاي فولادي

طرح توجیهی تولید پيچ‌هاي فولادي کاربرد محصول : اتصال انواع قطعات به هم معرفی محصول : محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید پیچ های فولادی می باشد. پیچ ها در صنعت برای ایجاد اتصالات جدا شدنی مورد استفاده قرار می […]

6000 تومان خرید پستی