no-img
طرح توجیهی

گزارش کارآموزی


طرح توجیهی
مطالب ویژه

مطالب

موضوع : گزارش کارآموزی
طرح توجیهی تولید چینی بهداشتی

طرح توجیهی تولید چینی بهداشتی


طرح توجیهی تولید چینی بهداشتی موارد کاربرد :صنعتی معرفی محصول ﻫﻤﻪ ﻣﺎ روزاﻧﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت در ﻣﻨﺰل ، ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ، ﻣﺴﺎﺟﺪ ، ﻣﺪارس ، رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ ، ﻫﺘﻠﻬﺎ و ... اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯾﮏ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﻮب را ﻧﺪاﻧﯿﻢ.ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐـﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﯿﻨﯽ ﺑـﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ آﻧﻬﺎ را از ﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮی و ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد . ﻣﺤﺼـــﻮﻻت ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺗﻮاﻟﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻧﮕﯽ ، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / مه / 2017   بازدید : 0   نویسنده : mehdi noori
طرح توجیهی تولید پاکت سیمان

طرح توجیهی تولید پاکت سیمان


طرح توجیهی تولید پاکت سیمان موارد کاربرد :صنعتی معرفی محصول پاکت عبارت است از مصنوعات کاغذی که جهت بسته بندی انواع مواد فله از جمله سیمان، گچ، مواد دارویی، غذایی، شیمیایی و ... به کار میرود، این کار برای موادی چون سیمان و گچ بخاطر سهولت حمل و نقل در تناژهای کم و برای مسافت کوتاه و نگهداری آنها برای زمان کم بسیار مفید است و برای همین منظور به کار میرود و برای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / مه / 2017   بازدید : 1   نویسنده : mehdi noori
طرح توجیهی تولید پلاستوفوم(فوم)

طرح توجیهی تولید پلاستوفوم(فوم)


طرح توجیهی تولید پلاستوفوم(فوم) موارد کاربرد : صنعتی معرفی محصول پلاستوفوم یا فوم ، محصول ارزشمندی است با ارزش افزوده بالا که جزو محصولات پائین دستی صنایع پتروشیمی کشور محسوب میگردد. این ماده عمدتاً به عنوان عایق، سبک ساز و ابزاری جهت نماسازی سبک بکار گرفته می شود. این ماده به واسطه متخلخل بودن و حجم بالا و در عین حال وزن بسیار کم خود، میتواند طیف وسیعی از نیازمندیها را در ارتباط با حجم سازی و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 29 / آوریل / 2017   بازدید : 0   نویسنده : mehdi noori
طرح توجیهی تولید عایق های رطوبتی (ایزوگام)

طرح توجیهی تولید عایق های رطوبتی (ایزوگام)


طرح توجیهی تولید عایق های رطوبتی (ایزوگام) موارد کاربرد : صنعتی معرفی محصول : محصول مورد نظر در این طرح طیف عایقهای رطوبتی با بیس  مواد نفتی و قیر می باشد. تنوع بکارگیری محصولات تولیدی این واحد صنعتی، عایق بندی درزها، شکاف ها و ایزوله کردن مکانها از رطوبت و نفوذ آب می باشد. هرچند نوع کاربرد محصولات تولیدی می تواند عامل بکارگیری آن باشد، ولیکن بعضاً محصول در قالب جلوگیری از نفوذ نوعاً [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / آوریل / 2017   بازدید : 1   نویسنده : mehdi noori
طرح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮﻟﯿﺖ

طرح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮﻟﯿﺖ


طرح توجیهی  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮﻟﯿﺖ موارد کاربرد : صنعتی معرفی محصول : ﭘﺮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺷﻴﺸﻪ ﻭﻟﮑﺎﻧﻴﮑﻲ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﻠﻴﮑﺎﺗﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺭﻳﻮﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﺁﻧﺪﺯﻳﺖ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﻭ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (٥-٢) ﺁﺏ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻠﻮﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﮑﺎﻑﻫﺎﻱ ﻣﺘﺤﺪﺍﻟﻤﺮﮐﺰ ﻳﺎ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺮﻟﻴﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﭘﺮﻟﻴﺖ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻨﮕﻲ ﺷﮑﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻧﺎﻣﺘﺮﺍﮐﻢ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺭﻭﺷﻦ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / آوریل / 2017   بازدید : 1   نویسنده : mehdi noori
طرح توجیهی تولید کود از زباله (کمپوست)

طرح توجیهی تولید کود از زباله (کمپوست)


طرح توجیهی تولید کود از زباله (کمپوست) موارد کاربرد : کشاورزی معرفی محصول : ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﺪن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣـﻮاد آﻟـﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿـﺴﻢﻫـﺎ ﺷﮑـﺴﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد.(اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ) و ﺑﻪ ﻣﺎده ﭘﺎﯾﺪاري ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻫﻮﻣـﻮس ﯾـﺎ ﮐﻤﭙﻮﺳـﺖ ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد و ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ اﺛﺮات ﺳﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﮔﯿﺎه و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد... ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن از ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻫﻮازي و ﻫﻢ ﺑﯽ ﻫﻮازي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ وﻟـﯽ در اروﭘﺎ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / آوریل / 2017   بازدید : 2   نویسنده : mehdi noori
طرح توجیهی تولید پشم شسته شده

طرح توجیهی تولید پشم شسته شده


طرح توجیهی تولید پشم شسته شده موارد کاربرد :صنعتی معرفی محصول : مقدمه: هر محصول ویژگیها و مشخصات خاصی دارد که پیش از هر گونه بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح، لازم است این خصوصیات به درستی شناخته شوند .شناخت صحیحی از مشخصات و انواع مختلف محصولی، بدون تردید، راهنمای مناسبی جهت تصمیم گیریهای لازم در انتخاب روشی و عملیات تولید و محاسبات بعدی مورد نیاز خواهد بود. در این ارتباط یکی از موثرترین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / آوریل / 2017   بازدید : 0   نویسنده : mehdi noori
DOC
پروژه کاراموزی در بخش حسابداری گروه صنعتی نیکو
7000 تومان

پروژه کاراموزی در بخش حسابداری گروه صنعتی نیکو


پروژه کاراموزی در بخش حسابداری گروه صنعتی نیکو خلاصه ای از گزارش کارآموزی : فشارهای فزاینده موجود در محیط و آگاهی های محیطی نیاز به مطالعه تعاملات بین بخش های اقتصادی با محیط را الزامی کرده است . حسابهای ملی سنتی (تولید ملی خالص یا ناخالص یا داخلی)بر اندازه گیری رشد و عملکرد اقتصادی تأکید دارد. به منظور ارزشیابی جامع تری از دوام و توسعه لازم است که حوزه حسابداری مالی گسترده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / ژانویه / 2015   بازدید : 6   نویسنده : admin
DOC
پروژه کارآموزی در کارخانه کفش
5500 تومان

پروژه کارآموزی در کارخانه کفش


پروژه کارآموزی در کارخانه کفش خلاصه ای از گزارش کارورزی در کارخانه کفش : روش تولید محصولات به صورت نیمه اتوماتیک است و دستگاه های موجود عبارتند از : دستگاه برش تحت فشار ( دو دستگاه ) ، دستگاه میخچه زنی ، دستگاه سگک زنی ، دستگاه برش معمولی ، دستگاه قالب گیری و تزریق (PU) دستگاه مخلوط کن ، گرمکن و چرخ دوخت . پروژه تهیه شده در مورد دمپایی راحتی است که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / ژانویه / 2015   بازدید : 13   نویسنده : admin
DOC
گزارش کارآموزی در نیروگاه برق مجتمع صنعتی نورین
6500 تومان

گزارش کارآموزی در نیروگاه برق مجتمع صنعتی نورین


گزارش کارآموزی در نیروگاه برق مجتمع صنعتی نورین خلاصه ای از گزارش کارآموزی : مجتمع صنعتی نورین در سال ۱۳۷۱ در زمینی به وسعت ۵۴۰٫۰۰۰ متر مربع بنا نهاده شد، موقعیت جغرافیایی مجتمع که از یک طرف به آزاد راه قزوین – زنجان واز سوی دیگر به جاده ترانزیتی تهران- ترکیه متصل است و نیز امکان استفاده از شبکه راه آهن سراسری، زمینه ساز توسعه صنعتی هر چه بیشتر این مجتمع گردیده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 25 / ژانویه / 2015   بازدید : 8   نویسنده : admin