طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی مورد تایید سازمانها و بانکها

طرح توجیهی تولید روﻏﻦ از ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ

طرح توجیهی تولیدروﻏﻦ از ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ موارد کاربرد : صنعتی ،خوراکی معرفی محصول : …ﻣﻴﻮه ﺧﺮﻣﺎ را ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺎزه ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ از آن در ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراﻛﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﻛﻴﻚ، ﻛﻠﻮﭼﻪ، اﻧﻮاع ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ، ﻧﺎن ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ، ﭘﻮدﻳﻨﮓ، ﺑﺴﺘﻨﻲ، ﻣﺮﺑﺎ، ژﻟﻪ، ﺷﺮﺑﺖ، […]

10000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید اسید فسفریک

طرح توجیهی تولید اسید فسفریک موارد کاربرد : صنعتی معرفی محصول : روش تولید و تکنولوژی مورد نظر روش تولید مورد نظر برای تولید اسید فسفریک در این طرح فرآیند تر (همی هیدرات) می باشد. در این روش خاک فسفات […]

7000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮﻟﯿﺖ

طرح توجیهی  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮﻟﯿﺖ موارد کاربرد : صنعتی معرفی محصول : ﭘﺮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺷﻴﺸﻪ ﻭﻟﮑﺎﻧﻴﮑﻲ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﻠﻴﮑﺎﺗﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺭﻳﻮﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﺁﻧﺪﺯﻳﺖ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﻭ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (٥-٢) ﺁﺏ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻠﻮﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﻱ […]

10000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید و فراوری کلزا

طرح توجیهی تولید و فراوری کلزا موارد کاربرد : کشاورزی،صنعتی معرفی محصول : ﻛﻠﺰا ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻗﺪﻳﻤﻲ و اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد از ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد در ﻫﻨﺪ ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد. در آن زﻣﺎن […]

10000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید کود از زباله (کمپوست)

طرح توجیهی تولید کود از زباله (کمپوست) موارد کاربرد : کشاورزی معرفی محصول : ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﺪن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣـﻮاد آﻟـﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿـﺴﻢﻫـﺎ ﺷﮑـﺴﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد.(اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ) و ﺑﻪ ﻣﺎده ﭘﺎﯾﺪاري ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻫﻮﻣـﻮس ﯾـﺎ ﮐﻤﭙﻮﺳـﺖ ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد […]

9000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید نئوپان و MDF از شاخ و برگ خرما

طرح توجیهی تولید نئوپان و MDF از شاخ و برگ درخت خرما موارد کاربرد :صنعتی معرفی محصول : این گزارش ابتدا بررسی کوتاهی در زمینه خرما و درخت آن که از مواد اولیه محصول مورد نظرطرح به شمار می رود […]

10000 تومان خرید پستی

طرح توجیهی تولید پشم شسته شده موارد کاربرد :صنعتی معرفی محصول : مقدمه: هر محصول ویژگیها و مشخصات خاصی دارد که پیش از هر گونه بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح، لازم است این خصوصیات به درستی شناخته شوند .شناخت […]

5000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولیدکریستال ، بطری و جار شیشه ای

طرح توجیهی  تولیدکریستال ، بطری و جار شیشه ای موارد کاربرد :صنعتی معرفی محصول : گرایش به سمت تولید شیشه سبک به سبب کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت و تنوع محصولات و در نتیجه رشد سود آوری چند […]

6000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید پودر سیر و پیاز و سیب زمینی

طرح توجیهی تولید پودر سیر و پیاز و سیب زمینی موارد کاربرد : خوراکی معرفی محصول : محصول مورد مطالعه طرح حاضر، پودر پیاز، پودر سیر و پودر سیب زمینی خشک شده آماده طبخ می باشد. این محصولات مواد غذایی […]

6000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید روغن های گیاهی

طرح توجیهی تولید روغن های گیاهی موارد کاربرد : خوراکی معرفی محصول :   چربی ها و روغن ها بعنوان غنی ترین منبع تامین انرژی در تغذیه انسان تلقی میشوند و هر گرم چربی ۹ کالری انرژی دارد و حال […]

7000 تومان خرید پستی