طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی مورد تایید سازمانها و بانکها

طرح توجیهی تعاون پروژه کارآفرینی

طرح توجیهی توليد پودر خون کاربرد محصول : تامین پروتئین در خوراک دام معرفی محصول : خون دامهاي كشتاري كه در كشتارگاهها ذبح مي‏شود پس از جمع‏آوري و خشك كردن به عنوان آرد خون مصرف مي‏شود. خون، در بين مواد […]

4500 تومان خرید پستی
طرح توجیهی بسته بندی اسانس از گیاهان دارویی

طرح توجیهی بسته بندی اسانس از گیاهان دارویی کاربرد محصول : طعم دهنده و خوشبو کننده داروها و غذاها -تولید عطرها و اسپری های خوشبو کننده و … معرفی محصول : هدف از انجام اين بررسي ، مطالعه و امکان […]

5500 تومان خرید پستی
طرح توجیهی پروار بندی گوساله پرواربندی گوساله 100 راسی

طرح توجیهی پرواربندی گوساله 150 راسی موضوع طرح: پرواربندی گوساله نوع تولیدات و ظرفیت :گوشت قرمز تعداد شاغلین : هفده نفر معرفی محصول : ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ داﻣﻬﺎي اﻫﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ و […]

4500 تومان خرید پستی
طرح توجیهی احداث باغ زیتون(به مساحت 50 هکتار)

طرح توجیهی احداث باغ زیتون به مساحت 200 هکتار موضوع طرح: احداث باغ زیتون نوع تولیدات و ظرفیت : زیتون تعداد شاغلین : 20 نفر معرفی محصول : ﻗﺒﻞ از ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ زﻳﺘﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺮ روي زﻣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد: […]

4000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی احداث باغ پسته (100 هکتار)

طرح توجیهی احداث باغ پسته 200 هکتاری موضوع طرح: احداث باغ پسته نوع تولیدات و ظرفیت :پسته تعداد شاغلین : 26 نفر معرفی محصول : ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ, ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻟﻴﻤﻮﻧﻲ ﺳﺒﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺷﻨﻲ – رﺳﻲ ﻣﻲ […]

4000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی پروار بندی گوساله پرواربندی گوساله 100 راسی

طرح توجیهی پروار بندی گوساله 100 راسی نوع تولیدات و ظرفیت : گوشت قرمز تعداد شاغلین : 13 نفر معرفی محصول : اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ […]

4000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی احداث باغ زیتون(به مساحت 50 هکتار)

طرح توجیهی احداث باغ زیتون (به مساحت 50 هکتار) موضوع طرح: احداث باغ زیتون نوع تولیدات و ظرفیت :زیتون تعداد شاغلین : 9 نفر معرفی محصول : زﻳﺘﻮن ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي و ﺷﺒﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ. زﻳﺘﻮن […]

4000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی احداث باغ پسته (100 هکتار)

طرح توجیهی احداث باغ پسته (100 هکتار) موضوع طرح: احداث باغ پسته نوع تولیدات و ظرفیت :پسته تعداد شاغلین :14 معرفی محصول : درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ دو ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﮔﻠﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺟﺪا از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و روي دو […]

3500 تومان خرید پستی
دانلود طرح توجیهی وزارت تعاون

طرح توجیهی توليد پودر پلاسما برای خوراك دام کاربرد محصول : خوراک حیوانات پرورشی مواد اولیه مصرفی : خون کشتارگاهی موضوعات بررسی شده در این طرح : مقدمه معرفی محصول ترکیب شیمیایی نام و کد محصول (آیسیک ۳) شماره تعرفه […]

5000 تومان خرید پستی