طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی مورد تایید سازمانها و بانکها

طرح توجیهی پرورش بره پرواری با ظرفیت 750 راس

طرح توجیهی پرورش بره پرواری با ظرفیت 750 راس معرفی محصول : ﻃﺮﺣﻬﺎي دامپروری ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﺮورش ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ و درﻗﺎﻟﺐ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮﺟﺒﺎت دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﺮاورده ﻫﺎي داﻣﻲ را […]

4000 تومان خرید پستی
طرح کسب و کار پرورش اردک مادر

طرح کسب و کار پرورش اردک مادر به ظرفیت 5000 قطعه در سال این طرح توجیهی شامل : نام محصول :  اردک مادر دوره بازگشت سرمایه : 4/5 سال اشتغالزایی : 7 نفر معرفی محصول : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ […]

4500 تومان خرید پستی
طرح توجیهی احداث واحد پروار بندی گوساله

طرح توجیهی احداث واحد پروار بندی گوساله با ظرفیت 100 راس این طرح توجیهی شامل : نام محصول :  گوشت قرمز دوره بازگشت سرمایه : 4/9 سال اشتغالزایی : ۱۳ نفر معرفی محصول : ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه […]

4000 تومان خرید پستی
طرح کارآفرینی احداث باغ پسته

طرح کارآفرینی احداث باغ پسته به مساحت 100 هکتار این طرح توجیهی شامل : نام محصول :  پسته دوره بازگشت سرمایه : 1/5 سال اشتغالزایی : 14 نفر معرفی محصول : درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ(اﻳﺮاﻧﻲ) ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ Pistacia vera ﻣﻨﺸﺎء […]

5000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل

طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل این طرح توجیهی شامل : نام محصول :  عسل دوره بازگشت سرمایه : 4/6 سال اشتغالزایی : 8 نفر معرفی محصول : عسل حاوی بیش از 70 ماده مفید برای بدن انسان است. […]

5000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی پرورش شترمرغ

طرح توجیهی پرورش شترمرغ این طرح توجیهی شامل : نام محصول :  شترمرغ دوره بازگشت سرمایه : 33 ماه اشتغالزایی : 12 نفر سرفصل و عناوین مطالب طرح توجیهی پرورش شترمرغ : – خلاصه طرح – مشخصات سرمایه گذاری طرح […]

4000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی احداث باغ زیتون

طرح توجیهی احداث باغ زیتون نام محصول :  زیتون دوره بازگشت سرمایه : 2/2 سال اشتغالزایی : 13 نفر معرفی محصول : زﻳﺘﻮن ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي و ﺷﺒﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ. زﻳﺘﻮن در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد را […]

3500 تومان خرید پستی
پروژه کسب و کار احداث کشتارگاه دام

طرح کسب و کار احداث کشتارگاه دام مناسب برای اخذ وام و ارائه به ارگان ها و سازمان های اقتصادی و برای اهداف کارآفرینی و اشتغالزایی کاربرد محصول : تهیه گوشت دام معرفی محصول : هدف از ارائه اين گزارش بررسي […]

8000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید سرکه و علوفه دامی از ملاس چغندر

طرح توجیهی تولید سرکه و علوفه دامی از ملاس چغندر مناسب برای اخذ وام و ارائه به ارگان ها و سازمان های اقتصادی کاربرد محصول : استفاده غذایی انسان و مصارف غذایی دام و …. معرفی محصول : هدف از انجام […]

6500 تومان خرید پستی
طرح توجیهی توليد پودر گوشت و روغن صنعتی

طرح توجیهی توليد پودر گوشت و روغن صنعتی کاربرد محصول : تغذیه دام و طیور و …. معرفی محصول : در اين گزارش شده است كه به مراحل طراحي كارخانه پودر و روغن گوشت پرداخته شود. طرحي كه به منظور […]

6500 تومان خرید پستی