طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی مورد تایید سازمانها و بانکها

طرح توجیهی مکمل خوراک دام و طیور

طرح توجیهی تولید مکمل خوراک دام و طیور موارد استفاده و کاربرد : مکمل خوراک دام و طیور معرفی محصول : ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي را ﺗﻮاﻣﺎ”  و ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﺸﱰک در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﮏ ارﮔﺎﻧﻴﺰم […]

6000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید غذای میگو

طرح توجیهی تولید غذای میگو موارد استفاده و کاربرد محصول : خوراک آبزیان بویژه میگو معرفی محصول : ﻻزم اﺳﺖ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﻮﻧﻪ و ﺳﻦ آن ﺗﻬﻴﻪ ، ﺗﺮﻛﻴﺐ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﺮاي ﻣـﺼﺮف در اﺧﺘﻴﺎر […]

5500 تومان خرید پستی
سورت و نگهداری فنی میوه جات

طرح کارآفرینی زودبازده سورت و نگهداری فنی میوه جات موارد استفاده و کاربرد محصول : بسته بندی میوه معرفی محصول : در توجیه سورت و بسته بندی در مبدا اولین و مهمترین دلیل کاهش هزینه حمل و نقل در قیمت […]

6000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید و بسته بندی روغن حیوانی

طرح توجیهی زودبازده تولید و بسته بندی روغن حیوانی موارد استفاده و کاربرد محصول : خوراکی و غذایی معرفی محصول : در ایران روغن به عنوان یکی از کالاهای مهم کشاورزی مورد نیاز مردم، از سال های دور مورد توجه […]

5500 تومان خرید پستی
طرح توجیهی پرورش و بسته بندی کبک

طرح کارآفرینی پرورش و بسته بندی کبک موارد استفاده و کاربرد محصول : تولید گوشت ماکیان معرفی محصول : کبک پرنده ای است با نام علمی AlectoriS Chukar و نام انگلیسی AlectoriSpartridge که از تلاقی چندین زیرگونه بوجود آمده و […]

7000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی نگهداری خرما در انبار با گاز اوزون

طرح کسب و کار استفاده از گاز ازون برای نگهداری خرما در انبار موارد استفاده و کاربرد محصول : نگهداری خرما معرفی محصول : گیاهان کمی مانند نخل خرما یافت می شوند که به صورت زراعی به کار برده شده […]

7000 تومان خرید پستی
طرح اقتصادی تولید زعفران فرآوری شده

طرح توجیه فنی و اقتصادی تولید زعفران فرآوری شده کاربرد محصول : خوراکی معرفی محصول : گل زعفران معمولاً در اواسط پاییز برداشت مي شود و روش متداول برداشت آن دستی است. پس از نخستین آبیاري گیاه زعفران شروع به […]

6000 تومان خرید پستی
طرح کارآفرینی تولید خوراک دام غنی سازی شده

طرح کارآفرینی تولید خوراک دام از پساب کارخانجات الکل سازی کاربرد محصول : خوراک دام معرفی محصول : تغذیه علمی است که دانش بیوشیمی و فیزیولوژی را تواما و با مفهومی مشترک در ارتباط با یک ارگانیزم و تامین غذای […]

8000 تومان خرید پستی
طرح کارآفرینی تولید خوراک دام غنی سازی شده

 طرح کارآفرینی تولید آنزیم سلولاز برای تولید خوراک دام و طیور کاربرد محصول : خوراک دام معرفی محصول : برنامه اهلی کردن موجودات در نهایت حیوانات و گیاهان را به ماشین های سازنده تولیدات مواد آلی تبدیل کرده است ، […]

4000 تومان خرید پستی
طرح کارآفرینی تولید خوراک دام غنی سازی شده

طرح توجیه اقتصادی و فنی تولید خوراک دام غنی سازی شده کاربرد محصول : خوراک دام معرفی محصول : غذا از بدو پیدایش بشر همواره یکی از نیازهای اساسی آن بوده و تامین ان از دغدغه های همیشگی جامعه انسانی […]

5500 تومان خرید پستی