طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی مورد تایید سازمانها و بانکها

طرح توجیهی تولید سوپ آماده میگو ( عصاره میگو) pfs

طرح توجیهی تولید سوپ آماده میگو ( عصاره میگو) pfs موارد کاربرد : خوراکی معرفی محصول : میگو یکی از لذیذترین غذاهای دریایی است ،۱۰۰ گرم میگو، حاوی ۷۷ میلی گرم آب ، ۹۹ کالری انرژی ۱/۱۸ گرم پروتئین ، […]

8000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید شیشه شیر بچه

طرح توجیهی تولید شیشه شیر بچه موارد کاربرد : خدماتی معرفی محصول : شیشه شیر کودک یک بطری به همراه پستانک است که معمولا زمانی که مادر با سینه خود کودک را تغذیه نمی کند یا برای فردی که نمی […]

8000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید قطعات شناور های دریایی

طرح توجیهی تولید قطعات شناور های دریایی موارد کاربرد : صنعتی معرفی محصول : رشد صنعت، خصوصاً صنایع تبدیلی، به عنوان اولین عامل انگیزشی، اساس و پایه توسعه و راه اندازی واحدهای طراحی و ساخت می باشد. در این بین […]

5000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید بویه های صیادی

طرح توجیهی تولید بویه های صیادی موارد کاربرد : صنعتی معرفی محصول : بویه های صیادی محصول مورد نظر دراین طرح می باشد. این محصول کاربرد مشخص و معینی داشته و صرفاً جهت شناور ماندن تورهای ماهیگیری و یا ابزارهای صیادی […]

4500 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید مخزن و سازه فلزی

طرح توجیهی تولید مخزن و سازه فلزی موارد کاربرد : صنعتی معرفی محصول : رشد صنعت، خصوصاً صنایع تبدیلی، به عنوان اولین عامل انگیزشی، اساس و پایه توسعه و راه اندازی واحدهای طراحی و ساخت می باشد. در این بین […]

4000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید روﻏﻦ از ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ

طرح توجیهی تولیدروﻏﻦ از ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ موارد کاربرد : صنعتی ،خوراکی معرفی محصول : …ﻣﻴﻮه ﺧﺮﻣﺎ را ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺎزه ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ از آن در ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراﻛﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﻛﻴﻚ، ﻛﻠﻮﭼﻪ، اﻧﻮاع ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ، ﻧﺎن ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ، ﭘﻮدﻳﻨﮓ، ﺑﺴﺘﻨﻲ، ﻣﺮﺑﺎ، ژﻟﻪ، ﺷﺮﺑﺖ، […]

10000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید اسید فسفریک

طرح توجیهی تولید اسید فسفریک موارد کاربرد : صنعتی معرفی محصول : روش تولید و تکنولوژی مورد نظر روش تولید مورد نظر برای تولید اسید فسفریک در این طرح فرآیند تر (همی هیدرات) می باشد. در این روش خاک فسفات […]

7000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮﻟﯿﺖ

طرح توجیهی  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮﻟﯿﺖ موارد کاربرد : صنعتی معرفی محصول : ﭘﺮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺷﻴﺸﻪ ﻭﻟﮑﺎﻧﻴﮑﻲ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﻠﻴﮑﺎﺗﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺭﻳﻮﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﺁﻧﺪﺯﻳﺖ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﻭ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (٥-٢) ﺁﺏ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻠﻮﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﻱ […]

10000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید و فراوری کلزا

طرح توجیهی تولید و فراوری کلزا موارد کاربرد : کشاورزی،صنعتی معرفی محصول : ﻛﻠﺰا ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻗﺪﻳﻤﻲ و اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد از ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد در ﻫﻨﺪ ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد. در آن زﻣﺎن […]

10000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید کود از زباله (کمپوست)

طرح توجیهی تولید کود از زباله (کمپوست) موارد کاربرد : کشاورزی معرفی محصول : ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﺪن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣـﻮاد آﻟـﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿـﺴﻢﻫـﺎ ﺷﮑـﺴﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد.(اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ) و ﺑﻪ ﻣﺎده ﭘﺎﯾﺪاري ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻫﻮﻣـﻮس ﯾـﺎ ﮐﻤﭙﻮﺳـﺖ ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد […]

9000 تومان خرید پستی