طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی مورد تایید سازمانها و بانکها

طرح توجیهی تولید انواع قطعات پلی اورتان

طرح توجیهی تولید انواع قطعات پلی اورتان موارد کاربرد : کفی کفش ﭘﻠﻲﯾﻮرﺗﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻪاي از ﻣﻮاد ﭘﻠﯿﻤﺮي اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از واﮐﻨﺶ ﭘﻠﻲالﻫﺎ و اﯾﺰوﺳﯿﺎﻧﺎتﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﺻﻠﻲ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. اﻛﺘﺸﺎف اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻂ ﺑـــﺎﯾﺮ و […]

8000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی کارگاه تولید پارچه رو مبلی

طرح توجیهی کارگاه تولید پارچه رو مبلی موارد کاربرد : تولید مبلمان ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻭ ﻳﺎ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎﺭ ﻧﻤﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺑﻜﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ […]

10000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولیدی کفش ایمنی

طرح کارآفرینی تولیدی کفش های ایمنی موارد کاربرد : حفاظت از پا در کارهای صنعتی ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻧﺸﺪﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﻔﺶ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎ ﻛﺴﺮﻱ ﺁﻥ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺁﺗﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺧـﻞ ﻛـﺸﻮﺭ ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ ﺩﺭﺣـﺪﻭﺩ ١٨ ﺍﻟـﻲ ٣٠ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻻ ﺍﺯ […]

7000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید ورق فویل آلومینیومی

طرح توجیهی تولید ورق فویل آلومینیومی موارد کاربرد : بسته بندی مواد غذایی و دارویی ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻓﻮﻳﻞ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﺭﺩ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴـﻮﻡ ﺣﺎﺻـﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮﺩ. ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ ﻧﻮﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺘﺮﻳﻦ […]

8000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی بازیافت ضایعات EVA

طرح توجیهی بازیافت ضایعات EVA موارد کاربرد : استفاده بعنوان پرکننده در کفپوش و محصولات دیگر ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮﭘﻠﯿﻤﺮ EVA  ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺴﺒﻨﺪهﻫﺎ، ﻗﺎﻟﺒﮕﲑي   دﻣ ﺸﻲ،ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ و ﺳﯿﻢ ﻫﺎ، ﺗﻮﻟ ﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ، ﻗﺎﻟﺒﮕﲑي ﻓﻮﻣﻲ، اﻛﺴــﱰوژﻧﻲ، ﻛﻮاﻛﺴــﱰوژﻧﻲ، ﻻﻣﯿﻨﯿﺸــﻦ، اﻧــﻮاع […]

7000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید چسب سنگ

طرح توجیهی تولید چسب سنگ موارد کاربرد : ساختمان سازی ﭼﺴﺐ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺭﺍ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ، […]

8000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید چسب صحافی

طرح توجیهی تولید چسب صحافی موارد کاربرد : صحافی ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﭼﺴﺐ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻭ ﺟﻠﺪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺘﺎﺏ ﻭ ﺩﻓﺘﺮﻫﺎ، ﭼﺴـﺒﺎﻧﺪﻥ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺎﻏﺬ ﻭ ﻣﻘﻮﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ […]

9000 تومان خرید پستی
طرح کارآفرینی تولید چسب درزگیر اکریلیک

طرح کارآفرینی تولید چسب درزگیر اکریلیک موارد کاربرد : صنعتی ﭼﺴﺐ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺭﺍ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ، […]

8000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید کمپوست از زباله های شهری

طرح توجیهی تولید کمپوست از زباله های شهری موارد کاربرد : خوراکی معرفی محصول : در ادامه به برسی اقتصادی، فنی و مالی تهیه کود کمپوست از زبالههای شهری پرداخته می شود که علاوه بر حل معضل آلودگی ایجاد شده […]

7000 تومان خرید پستی
طرح توجیهی تولید جوانه خوراکی از حبوبات

طرح توجیهی تولید جوانه خوراکی از حبوبات موارد کاربرد : خوراکی معرفی محصول : جوانه ها، مولتی ویتامینهای طبیعی هستند که طی فرآیندی از جوانه زدن دانه ها تولید می شوند. با جوانهزدن، میزان ویتامین ها، املاح معدنی و پروتئین […]

6000 تومان خرید پستی