طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی مورد تایید سازمانها و بانکها

طرح توجیهی تولیدروﻏﻦ از ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ

موارد کاربرد : صنعتی ،خوراکی

معرفی محصول :

…ﻣﻴﻮه ﺧﺮﻣﺎ را ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺎزه ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ از آن در ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراﻛﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﻛﻴﻚ، ﻛﻠﻮﭼﻪ، اﻧﻮاع ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ، ﻧﺎن ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ، ﭘﻮدﻳﻨﮓ، ﺑﺴﺘﻨﻲ، ﻣﺮﺑﺎ، ژﻟﻪ، ﺷﺮﺑﺖ، ﺷﻴﺮه، ﺳﺮﻛﻪ و اﻟﻜﻞ اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. از ﺑﻘﺎﻳﺎي دور رﻳﺨﺘﻨﻲ ﻣﻴﻮه ﻧﻴﺰ در ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي دام و ﻃﻴﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﻏﻨﺎ و ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺎج ازﺷﻴﺮه ﺧﺮﻣﺎ، ﻣﻼس و اﻟﻜﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ۱۰۰ ﮔﺮم ﻣﻴﻮه ﺗﺎزه ﺧﺮﻣﺎ داراي ۱۴۲ ﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي اﺳﺖ ﺑﻪﻋﻼوه ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، آﻫﻦ و… ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ. از ﭘﻮدر ﻫﺴﺘﻪﺧﺮﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ،ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات، اﺳﺘﺮول و اﺳﺘﺮون اﺳﺖ. از روﻏﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺴﺘﻪ در ﺻﺎﺑﻮن ﺳﺎزي و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻتآراﻳﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد…

موضوعات بررسی شده در طرح توجیهی تولیدروﻏﻦ از ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ :

 • -۱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۱ ﻧﺎم و ﻛﺪ آﻳﺴﻴﻚ
 • -۱-۲ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ گمرکی طرح تولید روغن از هسته خرما
 • -۱-۴ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ)
 • -۱-۵ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۶ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد
 • -۱-۷ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۸ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ
 • -۱-۹ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۱۰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺎدرات
 • -۲ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی طرح تولید روغن از هسته خرما
 • -۱-۱ ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 • -۲-۲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﺳﺖ اﺟﺮا
 • -۲-۳ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ واردات
 • -۲-۴ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف
 • -۲-۵ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل
 • -۲-۶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺻﺎدرات
 • -۳ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﺸﻮر و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﻛﺸﻮرﻫﺎ
 • -۴ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد (ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺟﻤﺎﻟﻲ) در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۵ ﺑﺮآورد و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﻳﺎﻟﻲ و ارزی
 • -۶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ آﻧﻬﺎ از ﺧﺎرج ﻳﺎ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻗﻴﻤﺖ ارزی و رﻳﺎﻟﻲ آن و ..
 • -۷ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ روغن از هسته خرما
 • -۸ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﻐﺎل
 • -۹ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آب ، ﺑﺮق ،ﺳﻮﺧﺖ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ..
 • -۱۰ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
 • -۱۱ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و اراﺋﻪ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬﺎﺋﻲ در ﻣﻮرد اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ

 

دانلود طرح توجیهی تولید روﻏﻦ از ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ مناسب برای

درس کارآفرینی در دانشگاه ها
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق کارآفرینی امید
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل :  PDF&WORDقابل ویرایش

تعداد صفحات: ۹۸صفحه

برای خرید بر روی دکمه خرید پایین کلیک کنید

10 هزار تومان – خرید
طرح توجیهی تولید روﻏﻦ از ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ | 10000تومان
خرید با تمامی کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است. پس از کلیک بر روی دکمه خرید نام خود و یک آدرس ایمیل را وارد نمایید. توجه داشته باشید که فایل به این آدرس ایمیل ارسال میشود.اگر آدرس ایمیل ندارید این آدرس را وارد نماییدhafshin51@gmail.com به هر حال پس از خرید فایل لینک دانلود آن برای شما نمایش داده میشود. با وارد کردن ایمیل و کلیک بر روی دکمه خرید شما به درگاه پرداخت اینترنتی بانک سامان هدایت میشوید و با همه کارت های عضو شتاب میتوانید مبلغ خرید را واریز نمایید. توجه داشته باشید که درگاه پرداخت اینترنتی بانک سامان یکی از مطمئن ترین سیستم های پرداخت اینترنتی میباشد . ازخرید شما متشکریم
مشاهده راهنمای کامل خرید