no-img
طرح توجیهی

طرح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮﻟﯿﺖ


طرح توجیهی
مطالب ویژه
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

طرح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮﻟﯿﺖ
zip
13 آوریل, 2017

طرح توجیهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮﻟﯿﺖ


طرح توجیهی  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮﻟﯿﺖ

موارد کاربرد : صنعتی

معرفی محصول :

ﭘﺮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺷﻴﺸﻪ ﻭﻟﮑﺎﻧﻴﮑﻲ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﻠﻴﮑﺎﺗﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺭﻳﻮﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﺁﻧﺪﺯﻳﺖ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﻭ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (٥-٢) ﺁﺏ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻠﻮﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﮑﺎﻑﻫﺎﻱ ﻣﺘﺤﺪﺍﻟﻤﺮﮐﺰ ﻳﺎ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺮﻟﻴﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﭘﺮﻟﻴﺖ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻨﮕﻲ ﺷﮑﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻧﺎﻣﺘﺮﺍﮐﻢ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺭﻭﺷﻦ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﻧﺎﭼﻴﺰ، ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺩﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﭼﮑﺶ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺟﺰﺍ ﺍﺳﻔﺮﻭﺋﻴﺪﺍﻝ ﻣﺘﺤﺪﺍﻟﻤﺮﮐﺰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺟﺰﺍ ﺑﺎ ﺗﺮﮎﻫﺎﻱ ﻣﺘﺤﺪﺍﻟﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﺳﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺮﻟﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩﺍﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﻭ ﭼﺮﻭﮐﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻃﻲ ﺁﻥ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﮐﺮﻭﻱ ﭘﻴﺎﺯﻱ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻱ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ….

موضوعات بررسی شده در طرح توجیهی  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮﻟﯿﺖ :

 • -۱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۱ ﻧﺎم و ﻛﺪ آﻳﺴﻴﻚ
 • -۱-۲ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ گمرکی طرح تولید پرلیت
 • -۱-۴ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ)
 • -۱-۵ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۶ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد
 • -۱-۷ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۸ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ
 • -۱-۹ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۱۰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺎدرات
 • -۲ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی طرح تولید پرلیت
 • -۱-۱ ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 • -۲-۲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﺳﺖ اﺟﺮا
 • -۲-۳ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ واردات
 • -۲-۴ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف
 • -۲-۵ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل
 • -۲-۶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺻﺎدرات
 • -۳ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﺸﻮر و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﻛﺸﻮرﻫﺎ
 • -۴ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد (ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺟﻤﺎﻟﻲ) در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۵ ﺑﺮآورد و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﻳﺎﻟﻲ و ارزی
 • -۶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ آﻧﻬﺎ از ﺧﺎرج ﻳﺎ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻗﻴﻤﺖ ارزی و رﻳﺎﻟﻲ آن و ..
 • -۷ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮﻟﯿﺖ
 • -۸ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﻐﺎل
 • -۹ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آب ، ﺑﺮق ،ﺳﻮﺧﺖ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ..
 • -۱۰ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
 • -۱۱ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و اراﺋﻪ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬﺎﺋﻲ در ﻣﻮرد اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ

 

دانلود طرح توجیهی  تولید پرلیت مناسب برای

درس کارآفرینی در دانشگاه ها
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق کارآفرینی امید
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل : WORD قابل ویرایش

تعداد صفحات: 96صفحه

برای خرید بر روی دکمه خرید پایین کلیک کنید

10000 تومان – خرید


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.