طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی مورد تایید سازمانها و بانکها

طرح کارآفرینی تولید رنگ های دریایی

موارد استفاده و کاربرد محصول : ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻲ ﺳﻄﺢ اﺟﺴﺎم و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ آﻧﻬﺎ از ﺧﻮردﮔﻲ و زﻧﮓ زدﮔﻲ

معرفی محصول :

رﻧﮓ ﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻠﺰ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﮓ زدﮔﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. رﻧﮕﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑـﺮ آن ﻇﺎﻫﺮ اﺟﺴﺎم را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪه و آن را زﻳﺒﺎ ﻣﻲ ﺳﺎزد . رﻧﮓ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ رزﻳﻦ اﭘﻮﻛﺴﻲ و ﻫﺎردﻧﺮ ﭘﻠﻲآﻣﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و اراﺋـﻪ ﻣـﻲﮔـﺮدد .

اﻳـﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ ﺑـﺴﻴﺎر اﻳـﺪه آل اﺳـﺖ و در ﻣﺤﻴﻄﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﺳﻄﺢ، ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دوام و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻي ﻣﺎده ﻛﻪ ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ ﺛﺒـﺎت ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﭘﻠﻴﻤﺮي آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد، از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ رﻧﮓ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲرود. ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﻳﻦ ﻣﺤـﺼﻮل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻮن ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻠﺮ ، Nacl و ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب درﻳﺎ ، ﻋﻤﺪه ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺎزه ﻫـﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

عناوین طرح کارآفرینی تولید رنگ های دریایی شامل :

 • ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﺨﺶ اول : ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل   

 • -۱ -۱ ﻧﺎم و ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت (آﻳﺴﻴﻚ ۳)
 • -۲-۱ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ
 • -۳-۱ ﺷﺮاﻳﻂ واردات ﻣﺤﺼﻮل
 • -۴-۱ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺼﻮل ( ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )
 • -۵-۱ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۶-۱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد
 • -۷-۱ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل
 • -۸-۱ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز
 • -۹-۱ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱۰-۱ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺎدرات

ﺑﺨﺶ دوم : ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ

 • -۱-۲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﺎﻛﻨﻮن
 • -۲-۲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﺳﺖ اﺟﺮا
 • -۳-۲ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ واردات ﻣﺤﺼﻮل از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم
 • -۴-۲ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮم ﺗﺎﻛﻨﻮن
 • -۵-۲ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮم
 • -۶-۲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺻﺎدرات ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻨﺠﻢ

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم : ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ   

 • -۳ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﺸﻮر
 • -۴ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۵ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ
 • -۶ ﺑﺮآورد ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن
 • -۷ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح
 • -۸ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﻐﺎل
 • -۹ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آب، ﺑﺮق، ﺳﻮﺧﺖ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ
 • -۱۰ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
 • -۱۱ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و اراﺋﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم : ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی   

 • -۱-۱۲ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش
 • -۲-۱۲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﺴﺮ
 • -۳-۱۲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﻴﻤﺖ و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮد
 • -۴-۱۲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪی طرح کارآفرینی تولید رنگ های دریایی
 • -۵-۱۲ آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮی ﭘﺮوژه
 • -۶-۱۲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ
 • -۷-۱۲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻃﺮح ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش

 

دانلود طرح کارآفرینی تولید رنگ های دریایی مناسب برای :
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق کارآفرینی امید
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل: ورد WORD قابل ویرایش و PDF

تعداد صفحات : ۶۳ صفحه

برای خرید روی دکمه خرید پایین کلیک کنید

خرید
طرح کارآفرینی تولید رنگ های دریایی | 4000تومان
خرید با تمامی کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است. پس از کلیک بر روی دکمه خرید نام خود و یک آدرس ایمیل را وارد نمایید. توجه داشته باشید که فایل به این آدرس ایمیل ارسال میشود.اگر آدرس ایمیل ندارید این آدرس را وارد نماییدhafshin51@gmail.com به هر حال پس از خرید فایل لینک دانلود آن برای شما نمایش داده میشود. با وارد کردن ایمیل و کلیک بر روی دکمه خرید شما به درگاه پرداخت اینترنتی بانک سامان هدایت میشوید و با همه کارت های عضو شتاب میتوانید مبلغ خرید را واریز نمایید. توجه داشته باشید که درگاه پرداخت اینترنتی بانک سامان یکی از مطمئن ترین سیستم های پرداخت اینترنتی میباشد . ازخرید شما متشکریم
مشاهده راهنمای کامل خرید