طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی مورد تایید سازمانها و بانکها

طرح توجیهی تولید چسب سنگ

موارد کاربرد : ساختمان سازی

ﭼﺴﺐ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺭﺍ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ:

ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ

ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻱ

ﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ

ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ

ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ، ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺮﻕ، ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻲ

ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﮔﺴﺘﺮﺩﺓ ﭼﺴﺐ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﺁﻥ، ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺎﻻﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻫﺮ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ، ﭼﺴﺐﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﻈﻮﺭﻱ ﺧﺎﺹ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﻉ ﭼﺴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ ﻭﻟﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺻﻲ ﺍﺯ ﭼﺴﺐ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺑﺮﺩ ﺧﺎﺹ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻴﻜﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺴﺐ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.

 

ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﭼﺴﺐﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﭼﺴﺐ ﺳﻨﮓ، ﻛﺎﺷﻲ ﻭ ﺳﺮﺍﻣﻴﻜﻲ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﭼﺴﺐﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ “ﻣﺪﺕ ﻋﻤﺮ، ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻧﻮﺭ، ﻧﻮﻉ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﻛﺸﺸﻲ ﻭ ﺿﺮﺑﻪﺍﻱ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ” ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻨﻮﻉ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ….

موضوعات بررسی شده در طرح توجیهی تولید چسب سنگ :

 • -۱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۱ ﻧﺎم و ﻛﺪ آﻳﺴﻴﻚ
 • -۱-۲ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ گمرکی
 • -۱-۵ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۶ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد چسب سنگ
 • -۱-۷ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۸ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ
 • -۱-۹ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۱۰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺎدرات
 • -۲ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
 • -۱-۱ ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 • -۲-۲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﺳﺖ اﺟﺮا
 • -۲-۳ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ واردات چسب سنگ
 • -۳ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﺸﻮر و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﻛﺸﻮرﻫﺎ
 • -۴ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد (ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺟﻤﺎﻟﻲ) در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۵ ﺑﺮآورد و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﻳﺎﻟﻲ و ارزی
 • -۶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ آﻧﻬﺎ از ﺧﺎرج ﻳﺎ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻗﻴﻤﺖ ارزی و رﻳﺎﻟﻲ آن و ..
 • -۷ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای طرح کارآفرینی تولید چسب سنگ
 • -۸ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﻐﺎل
 • -۹ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آب ، ﺑﺮق ،ﺳﻮﺧﺖ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ..
 • -۱۰ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
 • -۱۱ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و اراﺋﻪ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬﺎﺋﻲ در ﻣﻮرد اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ

دانلود طرح کسب و کار تولید چسب سنگ مناسب برای

درس کارآفرینی در دانشگاه ها
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق کارآفرینی امید
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل : WORD قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۵۷ صفحه

برای خرید بر روی دکمه خرید پایین کلیک کنید

8 هزار تومان – خرید
طرح توجیهی تولید چسب سنگ | 8000تومان
خرید با تمامی کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است. پس از کلیک بر روی دکمه خرید نام خود و یک آدرس ایمیل را وارد نمایید. توجه داشته باشید که فایل به این آدرس ایمیل ارسال میشود.اگر آدرس ایمیل ندارید این آدرس را وارد نماییدhafshin51@gmail.com به هر حال پس از خرید فایل لینک دانلود آن برای شما نمایش داده میشود. با وارد کردن ایمیل و کلیک بر روی دکمه خرید شما به درگاه پرداخت اینترنتی بانک سامان هدایت میشوید و با همه کارت های عضو شتاب میتوانید مبلغ خرید را واریز نمایید. توجه داشته باشید که درگاه پرداخت اینترنتی بانک سامان یکی از مطمئن ترین سیستم های پرداخت اینترنتی میباشد . ازخرید شما متشکریم
مشاهده راهنمای کامل خرید