طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی مورد تایید سازمانها و بانکها

طرح توجیهی تولید پارافین صنعتی

کاربرد محصول : افزودنی و صنایع کاغذ و بهداشتی

معرفی محصول :

پارافین های صنعتی کلردار محصولاتی هستند که با انجام واکنش کلریناسیون هیدروکربنهای C1۰-C۳۰ بدست می آیند و حاوی ۲۰ تا ۷۰ درصد وزنی کلر می باشند. میزان کلریناسیون و ترکیب نهایی محصول به نوع کاربرد محصول نهایی بستگی دارد.

این ترکیبات نخستین بار در اواسط قرن نوزدهم توسط J. B A DumaS شناخته شدند. وی توانست نشان دهد که پارافین های با زنجیرهای کربن طولانی که تا آن موقع تصور می گشت از نظر شیمیایی خنثی هستند، در واقع می توانند در یکسری از واکنش های خاصی شرکت نمایند. نخستین مطالعات بر روی پارافین های کلردار چند سال بعد توسط P. A. BOlley بین سالهای ۱۸۵۸-۱۸۵۶ انجام پذیرفت پارافین های کلرینه شده در اولین دهه ۱۹۳۰ از دیدگاه صنعتی اهمیت ویژه ای پیدا کردند، چون میزان مصرف آنها افزایش پیدا کرد. به نحوی که بخصوص در طی جنگ جهانی دوم میزان تولید آنها بسرعت افزایش یافت.

امروزه بیش از ۳۰۰۰۰۰ تن انواع پارافین های کلردار در هر سال در جهان تولید می شود و کاربردهای بسیار گسترده ای نیز پیدا کرده اند. در سال های اخیر میزان تولید آنها بطور چشمگیری افزایش یافته است. از جمله کاربردهای این مواد می توان به عامل کاهش دهنده آتش گیری، پوشش پاچه های ضد آب، نرم کننده در صنایع پليمرى، جلوگیری کننده از خوردگی، آب بندی کنندهٔ الاستیک، بهبود دهنده خواصی رنگ ها و جلاها، پرداخت کننده نهایی چرم و … اشاره نمود.

 

موضوعات بررسی شده در طرح کارآفرینی تولید پارافين صنعتی :

 • ﻓﺼﻞ ١- ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ (ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ)
 • ١-١- ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺪ ISIC ﻣﺤﺼﻮﻝ
 • ٢-١- ﺗﻌﺮﻓﺔ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ
 • ٣-١- ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
 • ٤-١- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺍﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ
 • ٥-١- ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ
 • ٦-١- ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ
 • ٧-١- ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
 • ٨-١- ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ تولید پارافین صنعتی
 • ٩-١- ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﺓ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ
 • ١٠-١- ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻋﻤﺪﺓ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ
 • ﻓﺼﻞ ٢- ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ تولید پارافین صنعتی
 • ١-٢- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 • ٢-٢- ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍ
 • ٣-٢- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ
 • ٤-٢- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﺼﺮﻑ
 • ٥-٢- ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﺼﺮﻑ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ
 • ٦-٢- ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ تولید پارافین صنعتی
 • ﻓﺼﻞ ٣- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﻃﺮﺡ تولید پارافين صنعتي
 • ١-٣- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ
 • ٤- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ
 • ٥- ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﻳﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ
 • ٦- ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ تولید پارافین صنعتی
 • ٧- ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻃﺮﺡ تولید پارافین صنعتی
 • ٨- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺏ، ﺑﺮﻕ، ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦ
 • ٩- ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ
 • ١٠- ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ
 • ﻣﺮﺍﺟﻊ

دانلود طرح کسب و کار تولید پارافین صنعتی مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

 

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش و PDF

تعداد صفحات : ۴۹ صفحه

خرید
طرح توجیهی تولید پارافین صنعتی | 6000تومان
خرید با تمامی کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است. پس از کلیک بر روی دکمه خرید نام خود و یک آدرس ایمیل را وارد نمایید. توجه داشته باشید که فایل به این آدرس ایمیل ارسال میشود.اگر آدرس ایمیل ندارید این آدرس را وارد نماییدhafshin51@gmail.com به هر حال پس از خرید فایل لینک دانلود آن برای شما نمایش داده میشود. با وارد کردن ایمیل و کلیک بر روی دکمه خرید شما به درگاه پرداخت اینترنتی بانک سامان هدایت میشوید و با همه کارت های عضو شتاب میتوانید مبلغ خرید را واریز نمایید. توجه داشته باشید که درگاه پرداخت اینترنتی بانک سامان یکی از مطمئن ترین سیستم های پرداخت اینترنتی میباشد . ازخرید شما متشکریم
مشاهده راهنمای کامل خرید