no-img
طرح توجیهی

طرح توجیهی تولید ورق فویل آلومینیومی


طرح توجیهی
مطالب ویژه
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

طرح توجیهی تولید ورق فویل آلومینیومی
zip
26 اکتبر, 2017

طرح توجیهی تولید ورق فویل آلومینیومی


طرح توجیهی تولید ورق فویل آلومینیومی

موارد کاربرد : بسته بندی مواد غذایی و دارویی

ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻓﻮﻳﻞ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﺭﺩ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴـﻮﻡ ﺣﺎﺻـﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮﺩ. ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ ﻧﻮﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ ﻛﺎﺭﭘﺬﻳﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ:
‐ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ١٥٢ ﻣﻴﻜﺮﻭﻥ    ﺯﺭﻭﺭﻕ
‐ ﺑﻴﻦ ١٥٢ ﺗﺎ ٦٣٣٠ ﻣﻴﻜﺮﻭﻥ    ﻭﺭﻕ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ
‐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ٦٣٣٠ ﻣﻴﻜﺮﻭﻥ    ﺻﻔﺤﻪ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺍﻭﻝ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ١٥٢ ﻣﻴﻜﺮﻭﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺍﻭﻝ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ١٥٢ ﻣﻴﻜﺮﻭﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﮐﻠﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻠـﻲ ﺯﻳـﺮ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﺑﻨـﺪﻱ ﻧﻤﻮﺩ.

١‐ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﻮﺭﺩ ﺷﺪﻩ:

ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ٦٣٣٠ ﻣﻴﻜﺮﻭﻥ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ، ﻭﺭﻕ ﺍﺯ ١٥٢ ﺗـﺎ ٦٣٣٠ ﻣﻴﻜـﺮﻭﻥ ﻭ ﻓﻮﻳـﻞ ﻳـﺎ ﺯﺭﻭﺭﻕ ﺩﺭ ﻣﺤـﺪﻭﺩﻩ ﺿﺨﺎﻣﺘﻲ ٩ ﺗﺎ ١٥٢ ﻣﻴﻜﺮﻭﻥ.

٢‐ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺭﻳﺨﺘﮕﻲ:

ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻱ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﺎﺳﻪ، ﺭﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮﻱ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺭﻳﺨﺘـﻪ ﮔـﺮﻱ ﻗﺎﻟـﺐ ﺩﺍﺋﻤـﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

٣‐ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﮐﺴﺘﺮﻭﺩ ﺷﺪﻩ:

ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭘﺮﻭﻓﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ

٤‐ ﺳﺎﻳﺮ

موضوعات بررسی شده در طرح کسب و کار تولید ورق فویل آلومینیومی :

 • -۱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۱ ﻧﺎم و ﻛﺪ آﻳﺴﻴﻚ
 • -۱-۲ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ گمرکی
 • -۱-۵ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۶ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد فویل آلومینیومی
 • -۱-۷ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۸ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ
 • -۱-۹ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۱۰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺎدرات
 • -۲ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
 • -۱-۱ ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 • -۲-۲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﺳﺖ اﺟﺮا
 • -۲-۳ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ واردات ورق فویل
 • -۳ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﺸﻮر و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﻛﺸﻮرﻫﺎ
 • -۴ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد (ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺟﻤﺎﻟﻲ) در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۵ ﺑﺮآورد و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﻳﺎﻟﻲ و ارزی
 • -۶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ آﻧﻬﺎ از ﺧﺎرج ﻳﺎ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻗﻴﻤﺖ ارزی و رﻳﺎﻟﻲ آن و ..
 • -۷ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای طرح کارآفرینی تولید ورق فویل آلومینیومی
 • -۸ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﻐﺎل
 • -۹ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آب ، ﺑﺮق ،ﺳﻮﺧﺖ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ..
 • -۱۰ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
 • -۱۱ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و اراﺋﻪ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬﺎﺋﻲ در ﻣﻮرد اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ

دانلود طرح توجیهی تولید ورق فویل آلومینیومی مناسب برای

درس کارآفرینی در دانشگاه ها
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق کارآفرینی امید
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل : WORD قابل ویرایش

تعداد صفحات: 55 صفحه

برای خرید بر روی دکمه خرید پایین کلیک کنید

8000 تومان – خرید


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.