طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی مورد تایید سازمانها و بانکها

طرح توجیهی تولید فیلترهای صنعتی

موارد استفاده و کاربرد محصول : صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی ، غذایی ، دارویی ، گچ ، سیمان و ….

معرفی محصول :

فیلترها موادی متخلخلی هستند که در فرایند جداسازی یا تغلیظ مورد استفاده قرار میگیرند. مهمترین ویژگی فیلترها، داشتن خلل و فرجهایی با اندازه و ابعاد مشخص است، به همین دلیل، فیلتر را یک محیط متخلخلی مینامند. سوراخها درصد بسیار زیادی از حجم فیلتر را دربرمیگیرند و شبکه پیچیدهای از حفره ها را می سازند. برای انتخاب فیلتر صحیح متناسب با کاربرد مدنظر می بایستی فاکتورهای تأثیرگذار برعملکرد فیلتر مورد توجه قرار گیرد.

این فاکتورها عبارتند از خصوصیات محیط اطراف فیلتر (دما، رطوبت، شرایط جریان، ترکیبات شیمیایی، جرم جریان)، پیکربندی فیلترها (فیلتر کسیدای، کاتریج، استوانه،…)، خصوصیات ذرات (اندازه ذرات، توزیع اندازه، غلظت ذرات، نوع مواد ذرات،…)، نیروها و نقشهای اعمال شده به فیلتر می باشد. بنابراین با در نظر گرفتن این فاکتورها، فیلترها به جداسازی گاز- جامد، مایع – جامد، مایع – مایع، مایع – گاز و گاز-گاز دسته بندی می شوند. مهمترین روش برای دسته بندی فیلترها براساس سه محور ذیلی می باشد:

 • – طبیعت محیط اطراف فیلتر (فیلتراسیون خشک، تر )
 • فیلتر سطحی یا عمیق
 • – اندازه ذرات فیلترشده

عناوین طرح توجیهی تولید فیلترهای صنعتی شامل :

 • ﻣﻘﺪﻣﻪ
 • ﻧﺎم و ﮐﺪ ﻣﺤﺼﻮل
 • ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ
 • ﺷﺮاﯾﻂ واردات فیلترهای صنعتی
 • ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
 • ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮل
 • ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﮐﺎرﺑﺮد فیلترهای صنعتی
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل
 • اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﮐﺎﻻ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز
 • ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل
 • ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺎدرات فیلترهای صنعتی
 • وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ وﺗﻘﺎﺿﺎی فیلترهای صنعتی
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
 • ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﺳﺖ اﺟﺮا
 • ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ واردات ﻣﺤﺼﻮل
 • ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف
 • ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺻﺎدرات
 • ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﺸﻮر و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎی ﻣﺮﺳﻮم(ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺟﻤﺎﻟﯽ) در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل
 • ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮ آورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ رﯾﺎﻟﯽ وارزی
 • ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ آن
 • ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح
 • وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﻐﺎل
 • ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﻣﯿﻦ آب، ﺑﺮق، ﺳﻮﺧﺖ، اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ
 • وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
 • ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و اراﺋﻪ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬﺎﺋﯽ در ﻣﻮرد اﺣﺪاث واﺣﺪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ

دانلود طرح توجیهی تولید فیلترهای صنعتی مناسب برای :

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق کارآفرینی امید
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل: PDF

تعداد صفحات : ۶۱ صفحه

برای خرید روی دکمه خرید پایین کلیک کنید

7 هزار تومان – خرید
طرح توجیهی تولید فیلترهای صنعتی | 7000تومان
خرید با تمامی کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است. پس از کلیک بر روی دکمه خرید نام خود و یک آدرس ایمیل را وارد نمایید. توجه داشته باشید که فایل به این آدرس ایمیل ارسال میشود.اگر آدرس ایمیل ندارید این آدرس را وارد نماییدhafshin51@gmail.com به هر حال پس از خرید فایل لینک دانلود آن برای شما نمایش داده میشود. با وارد کردن ایمیل و کلیک بر روی دکمه خرید شما به درگاه پرداخت اینترنتی بانک سامان هدایت میشوید و با همه کارت های عضو شتاب میتوانید مبلغ خرید را واریز نمایید. توجه داشته باشید که درگاه پرداخت اینترنتی بانک سامان یکی از مطمئن ترین سیستم های پرداخت اینترنتی میباشد . ازخرید شما متشکریم
مشاهده راهنمای کامل خرید