طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی مورد تایید سازمانها و بانکها

طرح توجیهی تولید غذای میگو

موارد استفاده و کاربرد محصول : خوراک آبزیان بویژه میگو

معرفی محصول :

ﻻزم اﺳﺖ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﻮﻧﻪ و ﺳﻦ آن ﺗﻬﻴﻪ ، ﺗﺮﻛﻴﺐ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﺮاي ﻣـﺼﺮف در اﺧﺘﻴﺎر اﻳﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . اﻳﻦ ﻏﺬا ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎده ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮاي رﺷـﺪ ﻣﻴﮕـﻮ ﺑـﻮده و ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺗﺮﻛﻴﺐ آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص در واﺣـﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪي اﻳﻦ ﻓﺮاورده ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ و در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . در ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳـﻦ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك ﭘﻠﺖ ﺷـﺪه در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫـﻲ و ﻣﻴﮕﻮ، ﺣﻔﻆ ﺷـﻜﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﻠـﺖ ﻃﻲ زﻣﺎن ﻣﺼـﺮف و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺠﺰﻳﻪ زودرس آن در آب از اﻫﻤﻴﺖ وﻳـﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ. ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺬا در آب ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺒﻨﺪﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .

ﻗﺒﻞ از آﻣﺎده ﺳــﺎزي ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮد ﺣﻴﻮان ، ﮔﻮﻧـﻪ آن و ﻋـــﺎدات رﻓﺘﺎري و اﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت آن را ﺷــﻨﺎﺧﺖ و ﻏﺬا را ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺎ ﻧﻴﺎز و ﻋﺎدات آن ﺗﻬﻳــﻪ و در اﺧﺘﻴﺎرش ﻗﺮار داد. ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك ﭘﻠﺖ ﺷــﺪه در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ، ﺣﻔﻆ ﺷﻜﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﻠﺖ ﻃﻲ زﻣﺎن ﻣﺼـــﺮف و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺠﺰﻳﻪ زودرس آن در آب از اﻫﻤﻳــﺖ وﻳـﮋه اي ﺑﺮ ﺧﻮردار اﺳـــﺖ. ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﭘﻠﺖ در آب از ﻳـﻚ ﻃﺮف ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ارزش ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن ﺷــﺪه و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺴﻢ اﻳـﻦ ﻣﻮاد در رﺳﻮب اﺳــﺘﺨﺮ ﺑﺎﻋــﺚ اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔــﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻏﻳــﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲﮔﺮدد….

عناوین طرح توجیهی تولید غذای میگو شامل :

 • ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﺨﺶ اول : ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل   

 • -۱ -۱ ﻧﺎم و ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت (آﻳﺴﻴﻚ ۳)
 • -۲-۱ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ
 • -۳-۱ ﺷﺮاﻳﻂ واردات ﻣﺤﺼﻮل
 • -۴-۱ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺼﻮل ( ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )
 • -۵-۱ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۶-۱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد
 • -۷-۱ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل
 • -۸-۱ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز
 • -۹-۱ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱۰-۱ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺎدرات

ﺑﺨﺶ دوم : ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ

 • -۱-۲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﺎﻛﻨﻮن
 • -۲-۲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮحﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﺳﺖ اﺟﺮا
 • -۳-۲ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ واردات ﻣﺤﺼﻮل از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم
 • -۴-۲ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮم ﺗﺎﻛﻨﻮن
 • -۵-۲ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮم
 • -۶-۲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺻﺎدرات ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻨﺠﻢ

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم : ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ   

 • -۳ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و روش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﺸﻮر
 • -۴ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۵ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ
 • -۶ ﺑﺮآورد ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن
 • -۷ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮح
 • -۸ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﻐﺎل
 • -۹ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آب، ﺑﺮق، ﺳﻮﺧﺖ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ
 • -۱۰ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
 • -۱۱ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و اراﺋﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم : ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي   

 • -۱-۱۲ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش
 • -۲-۱۲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﺴﺮ
 • -۳-۱۲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﻴﻤﺖ و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮد
 • -۴-۱۲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪي طرح توجیهی تولید غذای میگو
 • -۵-۱۲ آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺮوژه
 • -۶-۱۲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ
 • -۷-۱۲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻃﺮح ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش

دانلود طرح توجیهی تولید غذای میگو مناسب برای :
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق کارآفرینی امید
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل: ورد WORD قابل ویرایش و PDF

تعداد صفحات : ۶۸ صفحه

برای خرید روی دکمه خرید پایین کلیک کنید

خرید
طرح توجیهی تولید غذای میگو | 5500تومان
خرید با تمامی کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است. پس از کلیک بر روی دکمه خرید نام خود و یک آدرس ایمیل را وارد نمایید. توجه داشته باشید که فایل به این آدرس ایمیل ارسال میشود.اگر آدرس ایمیل ندارید این آدرس را وارد نماییدhafshin51@gmail.com به هر حال پس از خرید فایل لینک دانلود آن برای شما نمایش داده میشود. با وارد کردن ایمیل و کلیک بر روی دکمه خرید شما به درگاه پرداخت اینترنتی بانک سامان هدایت میشوید و با همه کارت های عضو شتاب میتوانید مبلغ خرید را واریز نمایید. توجه داشته باشید که درگاه پرداخت اینترنتی بانک سامان یکی از مطمئن ترین سیستم های پرداخت اینترنتی میباشد . ازخرید شما متشکریم
مشاهده راهنمای کامل خرید