طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی مورد تایید سازمانها و بانکها

طرح توجیهی تولید و تصفیه روغن ماهی خوراکی

موارد استفاده و کاربرد محصول : ذوب فلزات

معرفی محصول :

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻋﻠﻤﻲ ، واژه روﻏﻦ ﺑﺮاي آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﺑﺎ آب ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آن ﻛﻪ ﭼﮕﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از آب اﺳﺖ، روي آب ﺷﻨﺎور ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ. اﺻﻮﻻً روﻏـﻦ ﺑـﻪ ﭼﺮﺑـﻲ اﻃـﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﻲ روﻏﻦ ﻫـﺎ ( ﺧـﻮراﻛﻲ ) ﺑـﻪ آﻧﺪﺳﺘﻪ از روﻏﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ از ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ اﻧـﺴﺎن را دارد ، اﻃﻼق ﻣﻲ ﮔﺮدد .
روغن ماهی از ﺟﻤﻠﻪ روﻏﻦ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه و در ﺗﻬﻴـﻪ ﻏـﺬاﻫﺎ ﻣـﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﺰﻳﺖ در روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﻳﺮ روﻏﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﻧﺒﺎﺗﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﮔـﺮدد ، ﻣـﺎده اي ﺑـﻪ ﻧـﺎم اﻣﮕـﺎ ۳ اﺳـﺖ .  Omega- 3  ﻛـﻪ ﻳـﻚ ﻧـﻮع Essential Fatty Acid ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( Essential ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪن آن را ﻧﻤـﻲ ﺳـﺎزد و ﻣـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ آن را ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ) ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ ازﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﺎي Omega- 3  ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻧـﻮﻋﻲ از آن ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد داراي ۲ ﻧﻮع Acid Fatty ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ دارد…

عناوین طرح توجیهی تولید و تصفیه روغن ماهی خوراکی شامل :

 • ﻣﻘﺪﻣﻪ
 • ﺑﺨﺶ اول : ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱ -۱ ﻧﺎم و ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت (آﻳﺴﻴﻚ۳)
 • -۲-۱ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ
 • -۳-۱ ﺷﺮاﻳﻂ واردات ﻣﺤﺼﻮل
 • -۴-۱ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺼﻮل ( ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )
 • -۵-۱ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۶-۱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد
 • -۷-۱ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل
 • -۸-۱ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز
 • -۹-۱ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱۰-۱ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺎدرات
 • ﺑﺨﺶ دوم : ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
 • -۱-۲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﺎﻛﻨﻮن
 • -۲-۲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮحﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﺳﺖ اﺟﺮا
 • -۳-۲ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ واردات ﻣﺤﺼﻮل از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم
 • -۴-۲ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮم ﺗﺎﻛﻨﻮن
 • -۵-۲ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮم
 • -۶-۲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺻﺎدرات ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻨﺠﻢ
 • ﺑﺨﺶ ﺳﻮم : ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
 • -۳ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و روش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﺸﻮر
 • -۴ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۵ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ
 • -۶ ﺑﺮآورد ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن
 • -۷ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮح
 • -۸ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﻐﺎل
 • -۹ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آب، ﺑﺮق، ﺳﻮﺧﺖ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ
 • -۱۰ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
 • -۱۱ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و اراﺋﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ
 • ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم : ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي
 • -۱-۱۲ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش
 • -۲-۱۲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﺴﺮ
 • -۳-۱۲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﻴﻤﺖ و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮد
 • -۴-۱۲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪي ﻃﺮح
 • -۵-۱۲ آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺮوژه
 • -۶-۱۲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ
 • -۷-۱۲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻃﺮح ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش

 

دانلود طرح کسب و کار تولید و تصفیه روغن ماهی خوراکی مناسب برای :
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق کارآفرینی امید
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل: ورد WORD قابل ویرایش و PDF

تعداد صفحات : ۷۰ صفحه

برای خرید روی دکمه خرید پایین کلیک کنید

خرید
طرح توجیهی تولید و تصفیه روغن ماهی خوراکی | 5000تومان
خرید با تمامی کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است. پس از کلیک بر روی دکمه خرید نام خود و یک آدرس ایمیل را وارد نمایید. توجه داشته باشید که فایل به این آدرس ایمیل ارسال میشود.اگر آدرس ایمیل ندارید این آدرس را وارد نماییدhafshin51@gmail.com به هر حال پس از خرید فایل لینک دانلود آن برای شما نمایش داده میشود. با وارد کردن ایمیل و کلیک بر روی دکمه خرید شما به درگاه پرداخت اینترنتی بانک سامان هدایت میشوید و با همه کارت های عضو شتاب میتوانید مبلغ خرید را واریز نمایید. توجه داشته باشید که درگاه پرداخت اینترنتی بانک سامان یکی از مطمئن ترین سیستم های پرداخت اینترنتی میباشد . ازخرید شما متشکریم
مشاهده راهنمای کامل خرید