طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی مورد تایید سازمانها و بانکها

طرح توجیهی تولید انواع قطعات کامپوزیتی

کاربرد محصول طرح توجیهی تولید انواع قطعات کامپوزیتی : به عنوان عایق الکتریکی

معرفی محصول :

ﺑﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚﻫﺎ ﻳﺎ ﺭﺯﻳﻦﻫﺎ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷـﺪﻩ ﺑـﺎ ﺍﻟﻴـﺎﻑ، کامپوزیت ﻳـﺎ ﻣـﻮﺍﺩ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻛﺎﻣﭙﻮﺯﻳﺖﻫﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼﺱ ﻣﻌﺮﻭﻑﺍﻧﺪ، ﻳﻚ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﻬـﻢ ﺍﺯ ﻣـﻮﺍﺩ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻧﻌﻄـﺎﻑ ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣـﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧـﺪ ﻭ ﺑـﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﻛﺎﻣﭙﻮﺯﻳﺖﻫﺎ ﻣﻮﺍﺩﻱ ﺳﺒﻚ، ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ، ﻣﻘـﺎﻭﻡ ﺿـﺮﺑﻪ، ﻣﻘﺎﻭﻣـﺖ ﺧـﺴﺘﮕﻲ ﻋﺎﻟﻲ، ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻭﺍﻡﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻋﻤـﺪﻩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻛﺎﻣﭙﻮﺯﻳﺘﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘـﻞ، ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﻟـﻮﺍﺯﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﻲ، ﻣـﺼﺎﺭﻑ ﺗﻔﺮﻳﺤـﻲ، ﻣـﺼﺎﺭﻑ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ…

 

موضوعات بررسی شده در طرح توجیهی تولید انواع قطعات کامپوزیتی :

١-  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮﻝ
١-١- ﻧﺎﻡ ﻭ ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ
١-٢- ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ
١-٣- ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ قطعات کامپوزیتی
١-٤- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ
١-٥- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻝ
١-٦- ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ قطعات کامپوزیتی
١-٧- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺤﺼﻮﻝ
١-٨- ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯ
١-٩- ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮﻝ
١-١٠- ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
٢-ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻭﺗﻘﺎﺿﺎی قطعات کامپوزیتی
٢-١- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
٢-٢- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍ
٢-٣- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  قطعات کامپوزیتی
٢-٤- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
٢-٥- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻝ
٢-٦- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
٣- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ.
٤- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻳﻬﺎﻱ ﻣﺮﺳﻮﻡ(ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ) ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ
٥- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
٦- ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﻥ
٧- ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ
٨- ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ
٩- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﺏ، ﺑﺮﻕ، ﺳﻮﺧﺖ، ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ
١٠- ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ
١١- ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻊ

دانلود طرح توجیهی تولید انواع قطعات کامپوزیتی مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

 

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش و PDF

تعداد صفحات : ۶۲ صفحه

خرید
طرح توجیهی تولید انواع قطعات کامپوزیتی | 6000تومان
خرید با تمامی کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است. پس از کلیک بر روی دکمه خرید نام خود و یک آدرس ایمیل را وارد نمایید. توجه داشته باشید که فایل به این آدرس ایمیل ارسال میشود.اگر آدرس ایمیل ندارید این آدرس را وارد نماییدhafshin51@gmail.com به هر حال پس از خرید فایل لینک دانلود آن برای شما نمایش داده میشود. با وارد کردن ایمیل و کلیک بر روی دکمه خرید شما به درگاه پرداخت اینترنتی بانک سامان هدایت میشوید و با همه کارت های عضو شتاب میتوانید مبلغ خرید را واریز نمایید. توجه داشته باشید که درگاه پرداخت اینترنتی بانک سامان یکی از مطمئن ترین سیستم های پرداخت اینترنتی میباشد . ازخرید شما متشکریم
مشاهده راهنمای کامل خرید