طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی مورد تایید سازمانها و بانکها

دانلود طرح توجیهی تولید بطري پلاستيكي

معرفی محصول :

بطریهای پلاستیکی عمدتا از جنس پلیمرهای پلی اتیلن، پلی اتیلن ترفتالات و بعضا پلی پروپیلن در ابعاد و اشکال مختلف تولید و مورد استفاده قرار می گیرند. بیش از ۷۵ درصد بطری های تولیدی در جهان از جنس پلی اتیلن ترفتالات و پلی اتیلن است.

در این میان میزان مصرف بطری های ساخته شده از پلی اتیلن ترفتالات به دلیل خواصی برتری نظیر مقاومت مکانیکی بالا، نفوذپذیری بسیار کم، فرایند پذیری آسان در مقایسه با بطری های ساخته شده ازسایر مواد پلاستیکی تقاضای بیشتری داشته و در روند رشد سریع تری دارد. لذا این گزارشی بر روی بطریهای ساخته شده از پلی اتیلن ترفتالات متمرکز شده است.

کد آیسیک انواع بطری پلاستیکی ۱۳۹۳ ۲۵۲۰ می باشد….

 

موضوعات بررسی شده در طرح توجیهی تولید بطري پلاستيكي :

 • -۱ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۱ ﻧﺎم و ﮐﺪ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۲ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ
 • -۱-۳ ﺷﺮاﯾﻂ واردات
 • – ۱-۴ ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 • -۱ -۵ ﻗﯿﻤﺖ داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۶ ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد
 • -۱-۷ ﮐﺎﻻي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
 • -۱-۸ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺎﻻ
 • -۱-۹ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱-۱۰ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺎدرات
 • -۲ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
 • -۲-۱ ﺑﺮرﺳﯽ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
 • -۲-۲ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺮح ﻫﺎي دردﺳﺖ اﺟﺮا
 • -۲-۳ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ واردات
 • -۲-۴ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف
 • -۲-۵ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺻﺎدرات
 • -۲-۶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺻﺎدرات
 • -۳ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﯿﺪ
 • -۴ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي
 • -۵ ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
 • -۶ ﺑﺮآورد ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ
 • -۷ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺟﺮاي طرح توجیهی تولید بطري پلاستيكي
 • -۸ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ
 • -۹ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﯾﻮﺗﯿﻠﯿﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز واﺣﺪ
 • -۱۰ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
 • -۱۱ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
 • ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ

 

دانلود طرح توجیهی تولید بطري پلاستيكي مناسب برای :

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش و PDF

تعداد صفحات : ۳۷ صفحه

خرید
دانلود طرح توجیهی تولید بطري پلاستيكي | 5500تومان
خرید با تمامی کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است. پس از کلیک بر روی دکمه خرید نام خود و یک آدرس ایمیل را وارد نمایید. توجه داشته باشید که فایل به این آدرس ایمیل ارسال میشود.اگر آدرس ایمیل ندارید این آدرس را وارد نماییدhafshin51@gmail.com به هر حال پس از خرید فایل لینک دانلود آن برای شما نمایش داده میشود. با وارد کردن ایمیل و کلیک بر روی دکمه خرید شما به درگاه پرداخت اینترنتی بانک سامان هدایت میشوید و با همه کارت های عضو شتاب میتوانید مبلغ خرید را واریز نمایید. توجه داشته باشید که درگاه پرداخت اینترنتی بانک سامان یکی از مطمئن ترین سیستم های پرداخت اینترنتی میباشد . ازخرید شما متشکریم
مشاهده راهنمای کامل خرید