طرح توجیهی

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی مورد تایید سازمانها و بانکها

طرح توجیهی تولید قطعات فلزی شناورهای دریایی

موارد استفاده و کاربرد محصول : شناورهای دریایی (قایق و کشتی و …)

معرفی محصول :

در ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰي ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﺷﻨﺎورﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ آن ﻗﻄﻌـﺎت ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻄﻮر ﺷﻔﺎف ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮد .

 • ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻮق ﺳﻨﮕﻴﻦ

اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت در ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي ﺑﺰرگ داراي ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎﻻ ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﺴﺐ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻻزم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮﻛﺖ آذرآب و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﺸﺘﻲ ﺳﺎزي ﻓﺮاﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان ( اﻳﺮاﻟﻜـﻮ ) در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ .

 • ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ

اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺧﺎص داﺷﺘﻪ و در اﻧﻮاع ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ داراي ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺖ .

 • ﻗﻄﻌﺎت ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺳﺒﻚ

اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دارﻧﺪ و در اﻧﻮاع ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ و ﺷﻨﺎورﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ داراي ﻛﺎرﺑﺮد ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺣﺠـﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻓﻄﻌﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار دارد .

 • ﻗﻄﻌﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﻣﻠﺤﻘﺎت ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي و ﻏﻴﺮه

ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻳﻨﭻ ﻫﺎ ، ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ، ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻮارد دﻳﮕـﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت اﻛﺜﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﻨﺎور روي آن ﻧﺼﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﻜﻪ ﺻﻴﺎد ﭘﺲ از ﺧﺮﻳﺪ ﺷـﻨﺎور اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات روي ﺷﻨﺎور ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻟﺬا ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﻠﺤﻘﺎت ﻓﻮق را ﻧﻴﺰ ﻣـﻲ ﺗـﻮان از دﻳﮕـﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻛﺮد ….

 

 

عناوین طرح کسب و کار تولید قطعات فلزی شناورهای دریایی شامل :

 • -۱-۱ ﻧﺎم و ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت (آﻳﺴﻴﻚ )
 • ۳ -۲-۱ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ
 • -۳-۱ ﺷﺮاﻳﻂ واردات
 • -۴-۱ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 • -۵-۱ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۶-۱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد
 • -۷-۱ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل
 • -۸-۱ ﺑﺮرﺳﻲ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز
 • -۹-۱ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل
 • -۱۰-۱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺎدرات
 • -۱-۲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﺎﻛﻨﻮن
 • -۲-۲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮحﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﺳﺖ اﺟﺮا
 • -۳-۲ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ واردات ﻣﺤﺼﻮل از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم
 • -۴-۲ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 • -۵-۲ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮم
 • -۶-۲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺻﺎدرات ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ
 • -۳ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و روش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛـﺸﻮر و ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ آن ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
 • -۴ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل
 • -۵ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣـﻮرد ﻧﻴﺎز
 • -۶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﻣﺤﻞ ﺗﺎ ﻣﻴﻦ و ﻗﻴﻤﺖ ارزي و رﻳﺎﻟﻲ آن
 • -۷ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮح تولید قطعات فلزی شناورهای دریایی
 • -۸ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﻐﺎل
 • -۹ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آب، ﺑﺮق، ﺳﻮﺧﺖ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ
 • -۱۰ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
 • -۱۱ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و اراﺋﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي و ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬـﺎﻳﻲ در ﻣـﻮرد اﺣـﺪاث واﺣـﺪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ
 • -۱-۱۲ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش
 • -۲-۱۲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﺴﺮ
 • -۳-۱۲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﻴﻤﺖ و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮد
 • -۴-۱۲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪي ﻃﺮح
 • -۵-۱۲ آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺮوژه
 • -۶-۱۲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ
 • -۷-۱۲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻃﺮح ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش، ﻗﻴﻤﺖ ﻣـﻮاد اوﻟﻴـﻪ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز

دانلود طرح کارآفرینی تولید قطعات فلزی شناورهای دریایی مناسب برای :
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق کارآفرینی امید
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل: ورد WORD قابل ویرایش و PDF

تعداد صفحات : ۶۹ صفحه

برای خرید روی دکمه خرید پایین کلیک کنید

خرید
طرح توجیهی تولید قطعات فلزی شناورهای دریایی | 5500تومان
خرید با تمامی کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است. پس از کلیک بر روی دکمه خرید نام خود و یک آدرس ایمیل را وارد نمایید. توجه داشته باشید که فایل به این آدرس ایمیل ارسال میشود.اگر آدرس ایمیل ندارید این آدرس را وارد نماییدhafshin51@gmail.com به هر حال پس از خرید فایل لینک دانلود آن برای شما نمایش داده میشود. با وارد کردن ایمیل و کلیک بر روی دکمه خرید شما به درگاه پرداخت اینترنتی بانک سامان هدایت میشوید و با همه کارت های عضو شتاب میتوانید مبلغ خرید را واریز نمایید. توجه داشته باشید که درگاه پرداخت اینترنتی بانک سامان یکی از مطمئن ترین سیستم های پرداخت اینترنتی میباشد . ازخرید شما متشکریم
مشاهده راهنمای کامل خرید